ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”"

Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”

,

„Dușmanii ne închid ochii/ Dau comandă inimii noastre…/ Nepoților le lăsăm numai cimi­ti­re/ Cân­te­ce cu speranțe blestemate și veninoase”. Astfel de­scrie marele poet aromân din Macedonia, Dina Cu­va­ta, soarta vitregă a aromânilor și, prin extensie, a tu­turor latinilor din Balcani, români, istroromâni, me­gle­noromâni. Băștinași ai acestor locuri dinainte de Nașterea Domnului Hristos

„Sunt român, așa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu… De ce trebuie să mint că sunt bulgar ?

*articol republicat din 6 iunie 2013 / rbnpress.info

…băștinași ai acestor locuri dinainte de Nașterea Domnului Hristos, latinii din sudul Dunării, până în Pind și Tessalia, au ajuns, în mai bine de două milenii, străini în Patria nașterii lor, „Balcanii”.

Câți dintre guvernanții români din ultimele două decenii au încercat măcar să înțeleagă ce se întâmplă și ce li s-a întâmplat conaționalilor noștri bătuți de soartă? Ca să ia decizii corecte și să pună umărul la deșteptarea lor na­țională, să-i scoată, până nu e prea târziu, din noap­tea asimilării, la care au fost și continuă să fie supuși, politicienii români ar fi trebuit să știe, să înțeleagă, să simtă românește.

Un timp, au tăcut mâlc în fața Atenei, scuzându-se că nu-i momentul să ceară drepturi pentru aromânii din Pind, pentru a nu supăra nobila Eladă, care ar fi trebuit să ne susțină în procesul de aderare la UE.

Au tăcut apoi în fața Al­ba­niei, cum că nu-i mo­men­tul, că americanii aveau nu știu ce treabă pe acolo, și nu se cădea să pui o pro­ble­mă națională la concu­ren­ță cu interesele aliaților.

N-au zis nimic nici când Bul­ga­ria era dată exemplu „pe unitate” la UE, fiind lău­dată pentru avansurile formale, pe hârtie, spre demo­crația europeană și drepturile omu­lui, în comparație cu „leneșa” Românie, unde de fapt sălășluiește raiul minorităților.

Până la Cristian Diaconescu, diplomatul care le-a pus piciorul în prag sârbilor la începutul acestui an (2013), și până la actualul ministru de externe, Titus Corlățean, care s-a remarcat prin convingerea cu care a apărat cauza românilor timoceni la Bruxelles, nici un alt ministru de externe nu s-a legat la cap cu pro­ble­ma așa-zișilor „vlahi”. Dacă viitorii guvernanți, de după 9 decembrie, vor încerca să schimbe ceva din si­tuația actuală, bine ar fi. Medicul Ivo Gheorghiev (Ion Gheorghe) din Vidin, președintele Uniunii Etnicilor Români „AVE” din Bulgaria, semnalează din nou, cu mult curaj și dem­ni­tate, pentru a câta oară? tragedia asimilării românilor din Timocul bulgăresc.

„Practic, astăzi nu mai funcționează nici o școală din cele 19 existente”

– În ultima vreme, în loc să existe o relaxare a si­tua­ției românilor din Ti­mocul bulgăresc, consta­tăm o în­răutățire a lucru­rilor. Cine ignoră cauza ro­mâ­neas­că din nordul Bul­gariei, dom­nule Gheor­ghi­ev?

– România. Reprezen­tan­ții statului român. Ne-au vizitat și președintele Bă­ses­cu, și premierul Boc, și fos­tul ministru de externe, Mar­ga. De parcă am fi fost ciu­mați, niciunul nu s-a oprit să vorbească direct, măcar în parcul istoric din Vidin, cu noi, reprezentanții ro­mâ­ni­lor. Ne-au obligat să mer­gem la Sofia, pe chel­tuiala noastră, unde ne-au primit la ambasa­dă, fără ac­cesul pre­sei, în spatele ușilor în­chise. Deși îi înain­tasem un me­mo­randum cu toate dolean­țele noastre, dom­nul Marga nici n-a men­ționat existența noas­tră în fața autorităților bul­gare, ca și când nu am exista. Nici de promisi­u­nile celorlalți doi înalți dem­nitari ai statului român nu s-a ales nimic. Dim­po­trivă, repre­zen­­­tan­tul De­par­tamen­tu­lui pen­tru Ro­mâ­nii de Pre­tu­tin­deni, dom­nul Eu­gen To­mac, a refuzat să ne mai finan­țeze școlile de învățare a limbii ro­mâne și sărbătoarea de a doua zi de Paște, de la mâ­năstirea românească Al­bo­tina. Practic, astăzi nu mai funcționează nici o școală românească din cele 19 existente, iar go­lul lăsat în împrejurimile mânăs­ti­rii, în zilele de Paște, a fost um­plut de primăria Vidi­nu­lui și de partidul socia­list bul­gar cu o serbare so­cialistă. Domnul Tomac (care slavă Domnului că nu mai lucrează la Depar­ta­ment!) și colegii dumi­sale, domnii Gârbovăț și Cosma (încă la pos­turi!), ne-au în­tors cu zeci de ani înapoi. Peste toa­te, unii domni de la MAE din Bucu­rești nici nu știu abc-ul istoriei noastre. Ne-a vizitat Robert Cazanciuc, fost (actual?) secretar general al Minis­te­ru­lui Aface­ri­lor Externe, care a făcut o gafă de proporții, repetând te­oria absurdă a bul­ga­ri­lor și sâr­bilor, cum că vlahii ar fi altceva decât românii. Acest domn a vorbit cu non­șalanță de „pre­zența ro­mânilor și vlahilor pe aceste meleaguri”. Iar această cuvântare jignitoare a ținut-o cu o ocazie și mai jig­­nitoare pentru noi: des­chiderea Consulatului Ono­ri­fic al României la Vidin, unde consul onorific a fost instalat un etnic grec, domnul Cos­ta Grivov, de parcă s-au terminat ro­mânii din Bul­garia! Cum era de aștep­tat, domnul consul nu participă prea des la activitățile comunității românești.

– Găsiți vreo explicație a atitudinii responsabililor din cadrul Departamentului pentru Românii de Pre­tu­tindeni?

– Cred că acești domni vor să nu mai existăm, ca să nu mai aibă probleme. Știți vorba stalinistă: este om, sunt probleme; nu mai este om, nu mai sunt probleme. Asta par a-și dori respectivii. Fostul ministru al edu­cației, domnul Adomniței, ne-a închis și filiala Uni­ver­sității Spiru Haret, unde aveam, în primii doi ani, aproape 400 de studenți. Plătind o taxă mai mică decât la București, tinerii români din zonă au luat cu asalt cele câteva facultăți. Ne-au închis-o indirect, res­pin­gând înscrierea studenților (controlată de minister), sub pretextul că nivelul învățământului era slab. O fi fost, nimic de zis, dar cred că e limpede pentru oricine că acea universitate juca un puternic rol național. Au­toritățile bulgare începuseră să ne respecte, au existat chiar și bulgari care și-au dat copiii la „Spiru Haret”. Apoi, vorbind de școlile de sâmbătă și dumi­nică, a venit domnul Tomac și a zis: școlile astea sunt o joacă, nu se predă după nici o programă, trebuie închise. Am spus: domnule secretar de stat, deschideți școli ro­mânești normale și apoi închideți-le pe astea. Nu, a zis el, le închidem acum și până la vară veți avea școli ade­­vărate. Și dus a fost! Nu s-a deschis, bineînțeles, nici o școa­lă… Altă po­veste: casa de cultură. De 20 de ani, îi trece câte u­nu­ia prin cap, pe-aco­lo, pe la Bucu­rești, să deschidem o casă de cul­tură româ­neas­că. Voi găsiți spa­țiul, ni s-a tot spus, iar noi ve­nim imediat cu banii… Am găsit nenu­mărate spații potrivite, dar și clădirea unei bănci, cu un spațiu foar­te gene­ros, pe pa­tru nivele, cu holuri de marmură, pen­tru care cereau do­uă sute de mii de euro. Ar fi fost cea mai im­po­zantă casă de cul­tu­ră româ­nească din Bul­­garia, dar n-a fost să fie, a fost con­si­derată prea scum­pă. Eu sunt con­vins că aces­te persoa­ne doresc răul româ­ni­lor din Vi­din, altă ex­plicație nu văd.

– Care este con­tribuția auto­rităților bulgare la acest aban­don, la dezna­țio­na­lizarea românilor?

– Sunt multe de pomenit… Voi aminti doar interdicția, spe­ci­fică Evului Me­diu, de a cânta cântece româ­nești în public, la fes­tivaluri folclorice. Ori­ce vorbă românească este pro­hibită. Astăzi, într-o țară membră a Uniunii Euro­pene! Sunt acceptate doar ins­trumentele, vocile nicio­dată! Față de această revol­tătoare discriminare, de care UE se preface că nu are cunoștință, acțiunile intole­rante ale primăriei din Vidin sunt mici înțepături ami­cale… Au venit oamenii pri­măriei și ne-au azvârlit tabla din fața asociației, pe care era scris „Uniunea Etnicilor Români”, sub jus­tificarea că primarul Ghergo Ghergov nu poate tolera o inscrip­ție românească, în centrul unui oraș bulgăresc. Și ne-au pus în vedere să părăsim acel spațiu, deși plătim chiria la zi și avem un contract. Asta după ce, în timpul re­cen­sământului de anul trecut, primarii români din zeci de comune au fost forțați să nu permită spectacole ale unor formații folclorice din România, sub amenințarea destituirii. Statul bulgar, pretins prieten al României, a pus pe fugă echipe artistice de la nord de Dunăre, doar pentru a nu le lăsa să încurajeze sentimente românești în rân­dul miilor de români din sate. De altfel, însuși rezul­ta­tul acestui referendum falsificat vorbește de la sine des­pre „Bulgaria europeană”. Practic, în zeci de co­mu­ne compact românești, în Vidin, Kozlodui și alte orașe, ar trăi, după autoritățile bulgare, nu mai mulți de 116 români/vlahi! Păi, numai primari sunt atâția! E o ru­șine pentru un stat ce se pretinde democratic. Numai în „cartierul românesc” din Vidin sunt peste o sută. Unde au fost ascunși românii din 98 de sate românești? N-am dori, dar spunem că și la acest capitol, Depar­ta­mentul domnului Tomac ne-a ignorat. Am cerut cal­culatoare, să înregistrăm noi, voluntarii, cât mai mulți conaționali. Aveam la dispoziție zece zile pentru înre­gis­trare. În cele din urmă, au venit câteva laptopuri, dar cu trei zile înainte de expirarea termenului oficial. Doar eu singur am înregistrat 360 de familii, cu cățel și purcel. Unde sunt listele mele? Or fi știind domnii de la institutul bulgar de statistică – institut care este un instrument de bază al autorităților în asimilarea românilor.

 „Toate numele românești au fost bulgarizate, există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor”

Nici pe ploaie Vidinul nu își pierde farmecul românesc. Centrul vechi seamănă izbitor cu cele ale orașelor din sudul României

 – Câți români trăiesc de fapt în Timocul Bul­gariei?

– Cifra neoficială, dar apropiată de realitate, este de circa 150.000! Aici intră și cei plecați în Europa, căp­­șunarii și constructorii. De la Vidin până la râul Ti­moc, la granița cu Serbia, sunt 32 de comune compact românești. Pe lângă Dunăre, până la Marea Neagră, avem 98 de comune românești. Cine poate accepta că în toate aceste localități trăiesc numai 116 români?! N-o să credeți, dar faptul acestui fals colosal, săvârșit de statul bulgar, este… îmbucurător. De ce? Pentru că ei singuri își pun ștreangul la gât. Scot la lumină cea mai mare dovadă de asimilare. Va veni un timp când vor da socoteală pentru tot. O altă dovadă de asimilare este schimbarea numelor. Toate numele românești au fost bulgarizate, la oficiul stării civile există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor. Părinții lui Dumitru Iencea (Dimităr Ianev) au dorit să-și boteze fiul cu numele Marin, numele nașului. Au fost refuzați și li s-a indicat nu­mele actual, pentru a putea fi bulgarizat: Dumi­tru/Dimităr. Și cu asta își fură căciula. Dar mă gân­desc că ne prețuiesc mai mult decât ceea ce sun­tem… de aceea, vor să ne tragă către neamul lor, să le facem nea­­mul mai bun, să se mândrească cu noi, da? Ar tre­bui să le mulțumim pentru apreciere… Dar nu suntem de acord să mințim și noi împreună cu ei. Eu nu sunt de acord să mint aia ce nu sunt. Sunt român, așa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu… De ce trebuie să mint că sunt bulgar? Aș deveni mai mândru, mai în­vățat, mai cuminte?
Ivo Gheorghiev a ținut să mulțumească public re­vistei noastre pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului: „Singurii care ne-au ajutat, când guver­nan­ții ne-au părăsit, a fost redacția revistei «For­mula AS». Cu cele două mii de euro primite ne-am plătit chiria și electricitatea școlilor românești de duminică. Am primit multe daruri și de la cititorii acestei reviste unice: circa 15.000 de cărți și câteva calculatoare. Cum am putea să le mulțumim? Știm că atâta timp cât mai există astfel de oameni, neamul nostru nu piere. Cu ajutoarele voastre am supra­vie­țuit un an și jumătate”.

Interviu – octombrie 2012

Sursa: formula-as.ro prin România Breaking News

Foto:Întinderea elementului românesc în dreapta Dunării (1910) / ro.wikipedia.org

,

Secretarul de Stat de la Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni – Sebastian Hotca și-a început mandatul în mijlocul comunității românești din Bulgaria. Demnitarul a efectuat o vizită la Vidin, la invitația Asociației „AVE”, cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, în perioada 2-3 martie 2015. „Îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială și îi susține în demersurile legitime de exprimare identitară”, le-a spus demnitarul românilor din Bulgaria cu care s-a întâlnit în prima sa vizită ca secretar de stat DPRRP.

MAE_DPRRP_Bulgaria

Din programul sintetic al vizitei la Vidin cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei amintim o întâlnire cu președintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria „AVE” – Ivo Gheorghiev, vicepreședintele Fundației „Walahorum” – Liudmil Rădukanov și președintele de onoare al Asociației Vlahilor din Bulgaria, Ivan Aleksandrov, o vizită la Muzeul Wallachorum din satul Tianovți, depunere de flori la bustul lui Mladen Kalinov, ridicat de Asociația Vlahilor din Bulgaria.

Delegatia_MAE_DRRP_Vidin_Bulgaria-2015

Delegația MAE-DPRRP, condusă de Secretarul de Stat – Sebastian Hotca, în mijlocul românilor din Bulgaria

Susținere din partea României

Este prima vizită ca secretar de stat DPRRP a domnului Sebastian Hotca în mijlocul românilor din jurul granițelor României, o vizită considerată constructivă și benefică analizei relațiilor apropiate pe care România le întreține cu comunitățile din jurul frontierelor. Acesta este și motivul pentru care ministrul secretar de stat i-a asigurat pe liderii comunității de români din Bulgaria de întreaga susținere a statului român pentru păstrarea valorilor identitare, culturale și lingvistice ale comunității din această zonă istorică, după ce au fost dezbătute și au fost identificate posibile soluții pentru problemele cu care se confruntă etnicii români, în cadrul acestor discuții punându-se un accent deosebit pe educația în limba română.

La ceremonia oficială de la Smârdan

A doua zi a vizitei domnului secretar de stat a fost marcată de ceremonia de celebrare a Zilei Naționale a Bulgariei la Inovo (fostă Smârdan) și Vidin, la aceste evenimente a fost alături de oficialii bulgari, un sobor de preoți și un numeros public printre care o trupă de actori amatori îmbrăcați în uniforme de dorobanți și infanteriști.

dorobanti_romani_Bulgaria

Dorobanți

Radu-Nicole-Cosma_cu_dorobantii_romani_in_Bulgaria

Radu Nicole Cosma, oficial MAE-DRRP printre Dorobați

Importanta relațiilor bilaterale istorice dintre România și Bulgaria a fost subliniată cum se cuvine de Sebastian Hotca, demnitarul accentuând importanța fluviului Dunărea, ca un element de legătură între cele două popoare. „De-a lungul veacurilor, un factor geografic important al legăturilor dintre țările și popoarele noastre l-a constituit fluviul Dunărea, care nu ne-a separat ci, dimpotrivă, a fost și continuă să fie un puternic element de legătură între noi”, a precizat secretarul de stat DPRRP. Domnia-sa a vorbit și despre susținerea pe care o acordă Guvernul Român, atât minorităților aflate pe teritoriul său cât mai ales comunităților istorice de români din țările vecine: „Statul român reprezintă un exemplu de bune practici în păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a minorităților naționale de pe teritoriul său. În spiritul respectului reciproc, este oportun ca statul bulgar să susțină și să respecte drepturile etnicilor români, conform standardelor europene în domeniu. În acest sens, îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială și îi susține în demersurile legitime de exprimare identitară”.

Discuții constructive pentru dezvoltarea colaborării dintre comunitatea românească și DPRRP

Ministrul secretar de stat Sebastian Hotca a avut o întrevedere cu doamna Silvia Mihailova, vicepreședinte al Asociației Vlahilor din Bulgaria, pe tema dezvoltării unor viitoare colaborări cu DPRRP, iar la invitația Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria, demnitarul român a participat la o masă rotundă cu tema „Aportul frățesc al românilor în lupta pentru eliberarea Bulgariei. Relațiile româno-bulgare în decursul secolelor”, eveniment la care a adresat un mesaj comunității de români, luând cuvântul alături de Ivo Gheorghiev, Dusan Pîrvulovici – directorul Comitetului pentru Drepturile Omului din Negotin – Serbia și Ivan Alexandrov. În deschiderea întâlnirii, copiii beneficiari ai programului-pilot de învățare a limbii române, finanțat de DPRRP, au oferit ca surpriză, un mini-spectacol. De asemenea, un grup de artiști din județul Dolj a oferit un spectacol artistic inedit. Cu ocazia vizitei în Bulgaria, delegația română a depus coroane de flori la Monumentul eroilor din Vidin și la Monumentul ostașilor români din localitatea Inovo.

Autor/sursă:  – jurnalromanesc.ro

Mesajul domnului Sebastian Ioan Hotca, secretar de stat, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Bulgariei

Stimați participanți,
Cu prilejul Zilei Naționale a Bulgariei, vă transmit, în numele meu și al Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, dorința sinceră pentru prosperitatea țării dumneavoastră și bunăstarea poporului bulgar prieten.

Îmi exprim satisfacția și, totodată emoția, pentru invitația dumneavoastră de a participa pentru prima dată la festivitățile organizate la Inovo și Vidin, precum și la ceremonia de depunere de coroane de flori în cinstea soldaților români care au căzut pentru eliberarea Vidinului de sub ocupația otomană.

Apreciez că nivelul actual excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Bulgaria nu reprezintă o întâmplare, ci este rezultatul unui proces mai lung în care s-au combinat într-un mod fericit factori de natură istorico-politică și geografică.

Relațiile româno-bulgare au rădăcini istorice adânci. Ele au început încă din timpul regatului bulgaro-român al Asăneștilor în secolele al XII-lea și al XIII-lea, au trecut printr-o perioadă de renaștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când poporul român a fost de mare ajutor emigrației și revoluționarilor bulgari din România, precum și mișcării de eliberare națională din Bulgaria. Aceste relații au culminat cu participarea tinerei armate române, condusă de regele Carol I, la războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 pentru eliberarea poporului bulgar de sub dominația otomană. Este bine cunoscută contribuția armatei române la eliberarea Plevnei și nord-vestului Bulgariei, inclusiv Vidinul, de sub jugul otoman.

După schimbările democratice de la sfârșitul anului 1989, relațiile dintre România și Bulgaria au devenit relații de adevărat parteneriat, au căpătat un caracter pragmatic și s-au consolidat în toate domeniile de interes reciproc, atât la nivel bilateral, cât și la nivel regional și european, mai ales după aderarea celor două țări, în tandem, la NATO și la Uniunea Europeană.

De-a lungul veacurilor, un factor geografic important al legăturilor dintre țările și popoarele noastre l-a constituit fluviul Dunărea, care nu ne-a separat ci, dimpotrivă, a fost și continuă să fie un puternic element de legătură între noi. Statisticile arată că realizarea în comun a noului pod dunărean dintre Vidin și Calafat a contribuit la o creștere substanțială a schimburilor comerciale dintre țările noastre, această punte fizică fiind totodată și o punte spirituală între comunitatea românilor din regiunea Vidin și cei de pe malul românesc al Dunării.

Statul român reprezintă un exemplu de bune practici în păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a minorităților naționale de pe teritoriul său. În spiritul respectului reciproc, este oportun ca statul bulgar să susțină și să respecte drepturile etnicilor români, conform standardelor europene în domeniu. În acest sens, îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială și îi susține în demersurile legitime de exprimare identitară.

Adresez din nou mulțumiri pentru oportunitatea de a participa la această ceremonie și vă transmit felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei!

Comunicat de presă al MAE DPRRP:

dprp.gov.ro

În perioada 2-3 martie 2015, Secretarul de Stat MAE-DPRRP, Sebastian Ioan Hotca, a efectuat o vizită la Vidin, cu ocazia celebrării zilei naționale a Bulgariei, ca urmare a invitației Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”.
În prima zi a vizitei, oficialul român a avut o întrevedere cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc din Bulgaria: președintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”, Ivo Gheorghiev, vicepreședintele Fundației ”Walahorum”, Liudmil Rădukanov și președintele de onoare al Asociației Vlahilor din Bulgaria, Ivan Aleksandrov.  Întrevederea a avut loc la Centrul de Informare și Logistică din Vidin, unde funcționează și Biblioteca Albotina – ambele gestionate de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”.
Demnitarul român i-a asigurat pe liderii comunității de români din Bulgaria de întreaga susținere a statului român pentru păstrarea valorilor identitare, culturale și lingvistice ale etnicilor români din această zonă istorică. Cu această ocazie, au fost identificate și dezbătute posibile soluții pentru problemele cu care se confruntă etnicii români.
Cu ocazia deplasării în localitatea Tianovtsi, delegația MAE-DPRRP a avut oportunitatea să viziteze muzeul Walahorum, în care sunt expuse obiecte, fotografii și cărți cu specific românesc din zona Vidinului. Muzeul reprezintă o inițiativă particulară a domnilor Ivan Alexandrov și Liudmil Radukanov dezvoltată cu susținerea comunității românești.
Cea de-a doua zi a vizitei a fost marcată de ceremonia de celebrare a zilei naționale a Bulgariei la Inovo (fostă Smârdan) și Vidin, evenimente la care au participat oficiali bulgari, un sobor de preoți și un numeros public, precum și o trupă de actori amatori purtând uniforme de dorobanți și infanteriști. Oficialul român a subliniat importanța relațiilor bilaterale istorice dintre România și Bulgaria, “De-a lungul veacurilor, un factor geografic important al legăturilor dintre țările și popoarele noastre l-a constituit fluviul Dunărea, care nu ne-a separat ci, dimpotrivă, a fost și continuă să fie un puternic element de legătură între noi.”.
Secretarul de stat Sebastian Ioan Hotca a ținut să reitereze susținerea pe care Guvernul României o acordă atât minorităților aflate pe teritoriul său, cât mai ales comunităților istorice de români din țările vecine “Statul român reprezintă un exemplu de bune practici în păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a minorităților naționale de pe teritoriul său. În spiritul respectului reciproc, este oportun ca statul bulgar să susțină și să respecte drepturile etnicilor români, conform standardelor europene în domeniu. În acest sens, îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială și îi susține în demersurile legitime de exprimare identitară.”
Vizită a continuat cu o întrevedere cu Silvia Mihailova, vicepreședinte al Asociației Vlahilor din Bulgăria, pe tema dezvoltării unor viitoare colaborări cu MAE-DPRRP.
La invitația Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria, demnitarul român a participat la o masă rotundă cu tema „Aportul frățesc al românilor în lupta pentru eliberarea Bulgariei. Relațiile româno-bulgare în decursul secolelor”. În deschidere, copiii beneficiari ai programului-pilot de învățare a limbii române finanțat de MAE-DPRRP, au oferit un mini-spectacol, alături de artiști populari din județul Dolj.
În cadrul dezbaterii, secretarul de stat Sebastian Ioan Hotca a adresat un mesaj comunității de români, luând cuvântul alături de Ivo Gheorghiev, Dusan Pârvulovici (Comitetul pentru Drepturile Omului din Negotin, Șerbia) și Ivan Alexandrov. Tot în cadrul vizitei în Bulgaria, delegația română a depus coroane de flori la Monumentul eroilor din Vidin și la Monumentul ostașilor români din localitatea Inovo (fostă Smârdan).

Surse: jurnalromanesc.rodprp.gov.ro prin România Breaking News

 Surse foto:jurnalromanesc.rodprp.gov.ro,  facebook-Radu Nicolae Cosma

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press