România – R. Moldova: 150 de milioane de euro, …doar dacă se fac reforme!

Guvernul României i-a pus pe masă lui Pavel Filip o listă de reforme pe termen scurt care trebuie implementate dacă se dorește o primă tranșă a creditului de 150 de milioane de euro. Redacția Deschide.MD a obținut câteva dintre ele de la Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al premierului român Dacian Cioloș. informeaza portalul deschide.md citat de romaniabreakingnews.ro

Potrivit sursei este vorba despre: numirea unui un nou guvernator la BNM, lansarea invitației către FMI la discuții privind semnarea unui nou acord, reforme în justiție,adoptarea legislației financiar-bancare, dialog cu societatea civilă și nu în ultimul rândprioritizarea implementării Acordului de Asociere.

Vom aminti că după întrevederea premierului Pavel Filip cu omologul său de la București, Dacian Cioloș a declarat: „Îna­inte de a livra prima tranșă a acor­du­lui ram­bu­r­sa­bil ne aștep­tăm din par­tea Guver­nu­lui R. Mol­dova să vină cu câteva măsuri care să demon­streze voința de reformă. Am spus că, până la sfârși­tul săp­tămâ­nii, vom veni cu o listă de câteva măsuri pe care guver­nul ar putea să le ia îna­inte de a trans­mite de la Bucu­rești această primă tranșă”, a anu­nțat pre­mi­e­rul român.

La rândul său, Pavel Filip a dat asi­gu­rări că noul guvern este deter­mi­nat să demon­streze că este unul pro-european. „În pri­mele 100 de zile de guver­nare ne-am pro­pus sta­bi­li­ta­tea finan­ci­ară, dar fără aju­to­rul Româ­niei sar­cina e foarte difi­cilă. Mulțu­mesc încă o dată pen­tru dis­po­ni­bi­li­ta­tea Româ­niei de a acorda spri­ji­nul ram­bu­r­sa­bil de 150 de mili­oane de euro în con­di­ți­ile în care guver­nul va demon­stra că merge pe calea refor­me­lor. Am dis­cu­tat să uti­li­zăm și aju­to­rul neram­bu­r­sa­bil de 100 de mili­oane de euro, din care până acum am acce­sat o tre­ime”, a decla­rat pre­mi­e­rul Pavel Filip.

La înce­pu­tul lunii noiem­brie 2015, Klaus Iohan­nis, preșe­din­tele Româ­niei, a tri­mis Par­la­men­tu­lui spre ree­xa­mi­nare Legea pen­tru rati­fi­ca­rea Acor­du­lui pri­vind asis­tența finan­ci­ară ram­bu­r­sa­bilă între Româ­nia și R. Mol­dova, con­si­de­rând că pro­mul­ga­rea nu este oport­ună atât timp cât nu există cer­ti­tu­di­nea con­ti­nu­ă­rii pro­ce­su­lui de reforme.

romaniabreakingnews.ro