ROMÂNIA BREAKING NEWS

Gheorghe Gavrilă Copil, un român, către Vladimir Putin și ucraineni. Despre o scrisoare deschisă, reîntregirea neamului românesc, amintiri, trădări și multe altele, spre neuitare și folosul românilor

Gheorghe Gavrilă Copil, un român, către Vladimir Putin și ucraineni. Despre o scrisoare deschisă, reîntregirea neamului românesc, amintiri, trădări și multe altele, spre neuitare și folosul românilor

Dragi români, vă supunem atenției o scrisoare (nu chiar foarte recentă) și niște amintiri ale unui mare patriot român, despre momente ce au legătură cu trecutul, prezentul (mai ales prezentul), dar și cu viitorul neamului românesc. Prezentul material reprezintă o foart scurtă sinteză, de atitudini, fapte și evenimente, pe care unii dintre noi le cunoaștem, alții nu, sau dacă le cunoșteam le-am interpretat și înțes altfel decât erau în realitate, din care ar trebui să tragem concluziile de riguare. Dincolo de îndrăzneala sterilă, este adevărat,  de a mai crede că o scriosare adresată de cineva președintelui Federației Ruse, indiferent cine ar fi acesta, dar și ucrainenilor (sui generis), despre durerile istorice ale poporului român, pot schimba ceva în atitudina dar și deciziile politice ale acestora, rămâne mai presus de orice, zugrăvirea în aceste rânduri a condiției istorice în care s-a manifestat și se va mai manifestă zbaterea și lupta conștiințelor românești pentru dreptatea istorică la care sperăm de atâta amar de vreme.

…spre folos,

Dorian Theodor / România Breaking News

Domnului Președinte Vladimir Putin, Dragi ucrainieni

Dragi cititori vă rugăm să meditați la cele ce urmează:
Dear readers please meditate on the following:
Chers lecteurs se il vous plaît méditent sur le suivant:
дорогие читатели, пожалуйс та, медитировать на следующем:

Al Doilea Război Mondial a început cu Tratatul Ribbentrop-Molotov.

 

Partea de răsărit a României a fost anexată prin Tratatul Molotov-Ribbentrop, în 1940 și reanexată în 1944.
 Consecințele războiului nu sunt lichidate.
 România a semnat Covenția de armistițiu cu Națiunile Unite la Moscova, în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944. Dispozițiile Tratatului de Pace de la Paris, 1947, în legătură cu România, au avut sursa lor, originea lor, în aceasă Convenție de armistițiu. În această convenție este scris că frontieră sovieto-română este "stabilită prin acordul sovieto- român din 28 iunie 1940". Nu a fost un acord, ci un ultimatum dat de URSS (stare de război). În 1940, forțele militare sovietice au invadat estul României. Cuvintele "acordul sovieto-român", sunt impuse de Uniunea Sovietică în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944. Din ziua de 23 august 1944, armata sovietică debordase în România. Ea devenise stăpâna României.
 Despre"acordul sovieto-român din 28 iunie 1940”, Moscova știa că a fost acordul dintre Germania nazistă și URSS, cunoscut sub numele de Tratatul Molotov-Ribbentrop. Conform Protocolul adițional secret al Tratatului Molotov-Ribbentrop, Uniunea Sovietică a ocupat estul României în 1940. Cu alte cuvinte, "Acordul sovieto-român" din Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, este un fals sovietic.
 A se citi scrisoarea către Președintele Vladimir Putin.
 Doamne ajută!
 Societatea Culturală București-Chișinău
 Gheorghe Gavrilă Copil, președinte
 bucuresti.chisinau@gmail.com

*

World War II began with the Molotov-Ribbentrop Treaty.
 Eastern part of Romania was annexed by the Molotov-Ribbentrop Treaty in 1940 and re-annexed in 1944.
 The consequences of war are not liquidated.
 Covent Romania signed the armistice with the Allies in Moscow on the night of 12 to 13 September 1944. The provisions of the Paris Peace Treaty of 1947, in relation to Romania, had their source, their origin, in the same Armistice Convention. This agreement is written that Soviet-Romanian border is "established by Soviet-Romanian agreement of 28 June 1940". There was an agreement, but an ultimatum given by the USSR (at war). In 1940, Soviet military forces invaded eastern Romania. The words "Soviet-Romanian agreement" imposed by the Soviet Union on the night of 12 to 13 September 1944. On 23 August 1944, the Soviet army in Romania overflowing. She became the mistress of omania.
 About "Soviet-Romanian agreement of June 28,1940", Moscow knew that was the agreement between Nazi Germany and the USSR, known as the Molotov-Ribbentrop Treaty. According to secret additional protocol of the Molotov-Ribbentrop Treaty, the Soviet Union occupied eastern Romania 1940. in other words, "Soviet-Romanian Agreement" Peace Treaty of Paris of 1947, is a Soviet forgery.
 Read the letter to President Vladimir Putin.
 God help us!
 Cultural Society Bucharest- Kishinev
 GheorgheGavrilaCopil,President
 bucuresti.chisinau@gmail.com
 La seconde guerre mondiale a commencé par Traité Molotov-Ribbentrop.
 Partie orientale de la Roumanie a été annexé par le Traité Molotov-Ribbentrop en 1940 et reannexé en 1944.
 Les conséquences de la guerre ne sont pas liquidé.
La Roumanie a signé l'accord d'armistice avec le Nations Unies a Moscou, la nuit du 12 au 13 Septembre 1944. Les dispositions du Traité de Paix de Paris , 1947, par rapport à la Roumanie, ont eu leur source , leur origine ,dans cette Convention d'armistice. Dans cette Convention est écrit que frontière soviéto-roumain est "établi par l'accord soviéto-roumaine du 28 Juin 1940". Ce ne était pas un accord, mais un ultimatum de l'URSS (ce est à dire la guerre). Dans 1940, les grandes forces militaires soviétiques ont envahi l'est de la Roumanie. Les mots „accord soviéto-roumaine” sont imposées par l'URSS dans la nuit du 12 au 13 Septembre 1944 . De la journée du 23 Août, 1944, armée soviétique débordant en Roumanie. Elle est devenue la maîtresse de la Roumanie.
 L”accord soviéto-roumaine” de 1940, Moscou savait que ce était l'accord entre l'Allemagne nazie et l'URSS, également connu sous le nom Traité Ribbentrop- Molotov. Dans le cadre du Protocole secret additionnel duTraité Molotov-Ribbentrop, l'URSS occupe est de la Roumanie en 1940. En d'autres termes " l'accord soviéto-roumaine" du Traité de Paix, Paris, 1947, est un faux soviétique.
 Plus, la lecture de la lettre adressée au président Vladimir Putin.
Que Dieu nous aide!
 Société culturelle Bucarest-Chisinau
 Gheorghe Gavrilă Copil, président
 bucuresti.chisinau@gmail.com
 Вторая мировая война началась с Договора Молотова- Риббентропа .
 Восточная часть Румынии была аннексирована Договора Молотова- Риббентропа в 1940 году и вновь присоединена в 1944 году .
 Последствия войны не ликвидированы.
Ковент Румыния подписала перемирие с союзниками в Москве в ночь на 12 по 13 сентября 1944 года. Положения Парижского мирного договора 1947 года , по отношению к Румынии , был их источник , их происхождение, в то же перемирии Конвенции. Это соглашение написано, что советско- румынская граница " создана советско-румынской соглашения 28 июня 1940 " . Был договор оультиматум дается СССР ( на войне ) . В 1940 году советские вооруженные силы вторглись в восточную Румынию . Слова " советско- румынский договор " ввел в Советском Союзе в ночь на 12 по 13 сентября 1944 года. C 23 августа 1944 года,советская армия в Румынии переполнены . Она стала любовницей Румынии.
О " советско-румынской соглашения 28 июня 1940 " , Москва знал, что этосоглашение между нацистской Германией и СССР , известный как Договор Молотова- Риббентропа . По секретного дополнительного протокола Договора Молотова- Риббентропа ,Советский Союз оккупировал восточную Румынию 1940. Иными словами, " советско- румынский договор " из Парижского мирного договора 1947 года являетсясоветский подделка .
Прочитайте письмо президенту Владимиру Путину.
Хай допоможе нам Бог!
 Культурное общество Бухарест -Кишинев
 Gheorghe Gavrilă Copil, Президент
 bucuresti.chisinau@gmail.com


Domnule Președinte Vladimir Putin,
 Vă scriu din România, patria mea mult iubită și mult oropsită, dar va depăși situația dramatică prin care trece, noi românii redevenind stăpânii României. Federația Rusă fiind moștenitoarea URSS, considerăm că Domnia-Voastră poate contribui la lichidarea consecințelor Tratatului Ribbentrop-Molotov, adică la anexarea unor teritorii ale României de către URSS și totodată la reanexarea acestora, în timpul Celui de al II-lea Război Mondial, în 1944. E vorba de Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. În aceste teritorii Moscova sovietică a declanșat holocaustul etnic împotriva românilor. Vă propunem un prim pas, retragerea necondiționată a armatei din Tighina, la răsărit de Nistru, deoarece orașul Tighina (Bender), de la apus de râul Nistru, face parte dintotdeauna din Basarabia, acum din R. Moldova. Este inclus, abuziv, de către URSS, în Transnistria. Atât partea de sud a Basarabiei (până la Marea Neagră), cât și nordul Basarabiei, fac parte din întreaga Basarabie, acum, în continuare alipite Ucrainei, în interiorul Basarabiei constituindu-se statul Republica Moldova, din care face parte și Transnistria. Această reparație teritorială, reintegrarea orașului Tighina în Basarabia (în R.Moldova!) va fi un bun semnal pe planul politic internațional, spre luare aminte la pasul următor, o declarție clară, conformă adevărului: URSS a anexat Basarabia, Ținutul Herța și nordul Bucovinei de la România, le-a alipit Republicii Socialiste Sovietice Ucraina, temporar. Federația Rusă consideră că relațiile dintre Federația Rusă și România, cât și cu Uniunea Europeană, trebuie să se stabilizeze pe încredere. Propunerile noastre sunt singurele variante autentice, de încredere. În contextul geopolitic de azi există insinuarea că Federația Rusă se poate învecina direct cu România, ceea ce ar însemna, anexarea părții de sud a Basarabiei, în felul acesta Moscova învecinându-se cu Transnistria, cu R. Moldova, iar pe râul Prut cu România. Considerăm că Moscova nu va cădea în această capcană. Pentru anexările provinciilor românești sunt de vină Stalin și Hiler, Guvernul sovietic și Guvernul nazist, URSS și Germania nazistă, aceste provincii românești fiind anexate de către URSS. Domnule Vladimir Putin, vă rugăm să fiți cu luare aminte, să nu semnați Dumneavoastră în locul lui Stalin și Hitler, în locul URSS și al Germaniei naziste, în locul lui Molotov și Ribbentrop, reactivarea acestui Tratat, pe cale militară și totodată prin diversiuni și conflict armat în Basarabia și în R. Moldova. Tratatul acesta este una din cele mai mari crime la adresa umanității, consecințele contină și azi, fiind o rană deschisă pentru poporul român. Domnule Președinte Vladimir Putin, Reîntregirea României este un drept inalienabil al României, ca primă etapă Unirea Republicii Moldova cu România. Fie această Unire după intrarea R. Moldova în Uniunea Europeană, fie Unirea, fără a fi în Uniunea Europeană. Consider că această Unire, înainte de anii necesari R. Moldova pentru a îndeplini condițiile acceptării în Uniunea Europeană, este prioritară. Știm că vă opuneți ca Transnistria, parte componentă a R. Moldova, să se unească cu România, deodată cu R. Moldova. Doriți ca Transnistria să facă parte din Federația Rusă. Între Rusia și Transnistria se află Ucraina! V-ați propus să împiedicați cu orice mijloace Unirea R. Moldova cu România? Pe cale militară , prin diversiune internă? Considerăm că aceste căi nu fac parte din planurile reale ale Moscovei, drept pentru care vă facem o propunere, Unirea necondiționată a R. Modova, cu România, deci și cu Transnistria. În Transnistria cea mai mare comunitate etnică o formează românii. Știți prea bine că Transnistria a fost anexată de imperiul țarist. În Transnistria din timpul anexării, marea majoritatea populației era constituită din români. Un mare om de stat, ca să fie respectat și glasul său să fie auzit în întreaga lume, trebuie să înlăture răul săvârșit de conaționalii săi din trecutul mai îndepărtat sau apropiat. Meditați d-le președinte Vladimir Putin și la această propunere și la avantajele stabilizării bunei vecinătăți între Federația Rusă și România, între Federația Rusă și Uniunea Europeană.
 Doamne ajută!
 Cu toate doririle de bine,
 Societatea culturală București-Chișinău
 Gheorghe Gavrilă Copil, președinte
 bucuresti.chisinau@gmail.com

To Mr. President, Vladimir Putin,
I am from Romania, my beloved and so much oppressed homeland, but we will exceed the dramatic situation through which we Romanians live nowadays and will become Romania masters. Given the fact that the Russian Federation is heir to the USSR, we believe that Your Lordship may contribute to overcoming the consequences of the Ribbentrop-Molotov Pact, namely the annexation of the territories of Romania by the Soviet Union during the Second World War in 1944. It's about Bessarabia, northern Bukovina and Herta. In these territories, Moscow Soviet holocaust unleashed against the ethnic Romanians. We propose a first step, the unconditional withdrawal of the army from Bender, east of the Dniester, as Tighina (Bender), west of the river Dniester, was always in Bassarabia, now in Republic of Moldavia. It was included, abusive, by USSR, in Transnistria. Both the southern part of Bessarabia (to the Black Sea) and northern Bessarabia, part of the whole Bessarabia, now still joines Ukraine, the State of Moldaviafrom what Transnistria belongs, beeing constituted in Bessarabia. This repair of territory, the reintegration of Bender town in Bessarabia (Republic of Moldavia), will be a good signal on the political international turf, drawing attention to the next step, a declaration made clear: the USSR annexed Bessarabia, Northern Bukovina and Herta from Romania, and joined them to the Ukrainian Soviet Socialist Republic, temporarily. Russian Federation believes that relations between the Russian Federation and Romania and the European Union should rely on trust. Our proposals are the only authentic versions of trust. In today's geopolitical context, there is the insinuation that the Russian Federation may border directly with Romania, which would mean the annexation of southern Bessarabia, Moscow thus bordering with Transnistria and the Republic of Moldavia, and with Romania on the Prut River . We believe that Moscow will not fall into this trap. For the annexation of Romanian provinces are to blame Stalin and Hiler, the Soviet government and Nazi government, the USSR and Nazi Germany, these Romanian provinces beeing annexed by the USSR. Mr. Vladimir Putin, please be attentive not to sign in place of Stalin and Hitler, of the USSR and Nazi Germany, of Molotov and Ribbentrop, the reactivation of this Treaty by military means and also through diversion and armed conflict in Bessarabia and Republic of Moldavia.This treaty is one of the biggest crimes against humanity, the consequences carrying on ever since, Being an open wound for the Romanian people.
Mr. President Vladimir Putin, Romania reunification is an inalienable right of Romania, as a first step beeing the Unification of Romania and Republic of Moldavia. Whether this union after the entering of Moldavia in the European Union, or union without the European Union. I believe that this union is a priority before the Republic of Moldavia fulfills the conditions of acceptance in the European Union. We know that you oppose that Transnistria, as part of R. Moldavia, to unite with Romania. You want it to be part of the Russian Federation. Between Russia and Transnistria is Ukraine! Do you intend to prevent by any means the union of R. Moldavia and Romania? Militarily, or through internal diversion? We believe that these paths are not part of the actual plans of Moscow, which is why we make a proposal: the unconditional union of Republic of Modavia, and therefore of Transnistria, with Romania. In Transnistria the largest ethnic community is formed of Romanians. You know very well that Transnistria was annexed by Czarist Empire. In Transnistria, during the annexation, the vast majority of the population was made up of Romanian. A great statesman, in order to be respected and having his voice heard around the world, must remove the evil committed by his countrymen in the near or more distant past. Meditate, Mr. President Vladimir Putin, at the proposal and stabilization benefits of good neighborliness between the Russian Federation and Romania, the Russian Federation and the European Union.
God help us!
 All the best,
 Cultural Society Bucharest- Kishinev
 Gheorghe Gavrila Copil, President
 bucuresti.chisinau@gmail.com
Monsieur le Président Vladimir Putin,
 Je vous écris cette lettre en Roumanie , le pays de mon très aimé et beaucoup opprimé, mais dépassera la situation dramatique à travers lequel nous Roumains retrouvé maîtres Roumanie. Fédération de Russie héritier de l'URSS. Nous croyons que le président Vladimir Putin peut contribuer à surmonter les conséquences de la Ribbentrop-Molotov. La seconde guerre mondiale a commencé par Traité Molotov-Ribbentrop. Partie orientale de la Roumanie a été annexé par le Traité Molotov-Ribbentrop en 1940 et reannexé en 1944. Les conséquences de la guerre ne sont pas liquidé. Ce est la Bessarabie la Bucovine du Nord et Herta . Dans ces territoires holocauste Soviet de Moscou a déclenché l'encontre des Roumains ethniques. Nous proposons une première étape, le retrait inconditionnel de l'armée de Tighina (Bender) , à l'est du Dniestr. Ville Tighina (Bender ) est à l'ouest de la rivière Dniestr , est toujours en Bessarabie , aujourd'hui en République de Moldova . Il a été annexée par l'URSS pour la Transnistrie. Tant la partie sud de la Bessarabie ( la Mer Noire ) et le nord de la Bessarabie , qui fait partie de l'ensemble de la Bessarabie, aujourd'hui, encore rejoint l'Ukraine. A l'intérieur de la Bessarabie a été constituée République de Moldova et de la Transnistrie il appartient. Cette réparation territoriale, le rétablissement Tighina ( Bender ) en Bessarabie (République de Moldova !) sera un bon signal sur l'attention politique internationale à l'étape suivante, une déclaration fait, la vérité claire et cohérente: URSS annexé la Bessarabie, la Bucovine du Nord et Herta de Roumanie. Il a rejoint la République socialiste soviétique d'Ukraine, temporairement . Fédération de Russie estime que les relations entre la Fédération de Russie et de la Roumanie et de l'Union européenne devraient se stabiliser sur la confiance. Nos propositions sont les seules versions authentiques, fiables. Dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, il est l'insinuation que la Fédération de Russie peut buter directement avec la Roumanie . Cela signifierait l'annexion du sud de la Bessarabie . De cette façon, Moscou buter bordant la Transnistrie, avec la République de Moldova et la Roumanie ( Sur la rivière Prut) . Nous croyons que Moscou ne sera pas tomber dans ce piège . Pour conquérir les provinces roumaines sont à blâmer Staline et Hiler, le gouvernement soviétique et le gouvernement nazi, l'URSS et l'Allemagne nazie, mais le fait demeure que les provinces roumaines ont été annexés par l'URSS. Monsieur le Président Vladimir Poutine se il vous plaît être attentif, pas votre signe à la place de Staline et Hitler, au lieu de l'URSS et l'Allemagne nazie, au lieu de Molotov et Ribbentrop, la réactivation de ce traité, par des moyens militaires et la déstabilisation dans la Bessarabie et la République de Moldova. Ce traité est l'un des plus grands crimes contre l'humanité, les conséquences sont aujourd'hui une plaie ouverte pour le peuple roumain. Monsieur le Président Vladimir Poutine, la Roumanie réunification est un droit inaliénable de la Roumanie, en tant que première étape de l'Unification de la Roumanie et la Moldavie. Que cette union après être entré la République de Moldova dans l'Union européenne ou de l'union sans être dans l'Union européenne. Je crois que ce est une priorité de l'Union avant le temps nécessaire pour se qualifier pour l'entrée dans l'Union européenne. Vous êtes contre la Transnistrie à se unir à la Roumanie, une fois avec la République de Moldova. Vous voulez annexé la Transnistrie. Entre la Russie et la Transnistrie est l'Ukraine! Avez-vous proposé pour empêcher l'union Moldavie avec la Roumanie? Militairement, par le détournement interne? Nous croyons que ces chemins ne font pas partie des plans réels de Moscou, ce est pourquoi nous faisons une proposition, l'union inconditionnelle R. Modova avec la Roumanie, et donc avec la Transnistrie. En Transnistrie la plus grande communauté ethnique est formé Roumains. Vous savez très bien que la Transnistrie a été annexée par l'empire tsariste. En Transnistrie lors de l'annexion, la grande majorité de la population était composée de Roumanie. Un grand homme d'État, d'être respecté et sa voix soit entendue dans le monde entier, doit enlever le mal commis par ses compatriotes dans le passé plus ou moins proche. Méditez Monsieur le Président Vladimir Poutine et la proposition et de stabilisation avantages de bon voisinage entre la Fédération de Russie et la Roumanie, la Fédération de Russie et l'Union européenne.
Que Dieu nous aide!
 Avec tout vouloir son bien,
 Société culturelle Bucarest-Chisinau
 Gheorghe Gavrila Copil, président
 bucuresti.chisinau@gmail.com

 Господин Президент Российской Федерации Владимир Путин!
 Пишу Вам из Румынии, моей горячо любимой и многострадальной Родины, которая сумеет преодолеть переживаемый ею драматический период, и мы, румыны, снова обретем свою страну.
 Российская Федерация, являясь правонаследницей СССР, в Вашем лице может внести свой вклад в ликвидацию последствий Пакта Риббентропа-Молотова, а именно в отношении аннексии некоторых румынских территорий со стороны СССР и вновь аннексированных во время Второй мировой войны в 1944 году. Речь идет о Бессарабии, Северной Буковине и Уезде Герца. На этих территориях кремлевская советская власть развернула этнический холокост против румын.
 Мы предлагаем Вам сделать первый шаг – безоговорочный отвод армии из города Тигины (Бендеры) на восточном берегу Днестра, так как этот город всегда был составной частью Бессарабии, нынешней Республики Молдова. Он был насильственно включен Советским Союзом в Транснистрию (Приднестровье). Как часть южной Бессарабии (до Черного Моря), так и север Бессарабии являются частями Бессарабии, которые и ныне продолжают быть привязанными к Украине, тогда как в составе Бессарабии, ставшей Республикой Молдова, находится Транснистрия.
 Эта территориальная репарация, возвращение Тигины (Бендер) Бессарабии (Республике Молдова!), было бы хорошим сигналом на международной политической арене для очередного шага с четкой декларацией о признании, в соответствии с исторической правдой: СССР аннексировал Бессарабию, Уезд Герца и Северную Буковину у Румынии, прикрепив их временно к Советской Социалистической Республике Украина.
 Российская Федерация считает, что связи между ней и Румынией, как и с Европейским Союзом, должны строиться на взаимном доверии. Наши предложения являются единственно приемлемым вариантом такого доверия. В нынешнем геополитическом контексте имеются инсинуации, что Российская Федерация может стать непосредственным соседом с Румынией, что означало бы аннексию части юга Бессарабии, и таким образом Москва присоседилась бы к Траснистрии, к Республике Молдова, а по реке Прут – к Румынии.
 Мы считаем, что Москва не попадет в этот капкан. В аннексии румынских провинций виновны Сталин и Гитлер, Советское правительство и нацистское руководство, СССР и нацистская Германия. Эти румынские провинции были аннексированы СССР.
 Господин Владимир Путин, мы просим Вас принять это во внимание и не прикладывать свою руку, заменив Сталина и Гитлера, СССР и нацистскую Германию, Молотова и Риббентропа к реанимации этого пакта военным путем, а также диверсионными маневрами и вооруженным конфликтом в Бессарабии (в Республике Молдова). Этот пакт является одним из самых больших преступлений против человечности, последствия которого дают о себе знать и по сей день, Будучи открытой раной для румынского народа.
 Господин Президент Владимир Путин, восстановление целостности Румынии является неотъемлемым правом Румынии как первый этап Воссоединения Республики Молдова с Румынией, будь это Воссоединение после вхождения Республики Молдова в Европейский Союз, или без ее вхождения в Европейский Союз. Считаем, что это Воссоединение до выполнения условий вхождения в Европейский Союз, на что потребуются годы, является приоритетным.
 Нам известно, что Вы противодействуете тому, чтобы Транснистрия, составная часть
 Республики Молдова, объединилась с Румынией одновременно с Республикой Молдова. Вы желаете, чтобы Транснистрия стала частью Российской Федерации. Между Россией и Транснистрией находится Украина! Вы задались целью любыми средствами помешать Объединению Республики Молдова с Румынией? Военным путем, внутренними диверсиями? Считаем, что эти пути не являются частью реальных планов Москвы, почему и обращаемся к Вам с предложением – признания безоговорочного объединения Республики Молдова с Румынией вместе с Транснистрией.
 В Транснистрии самую большую этническую общность составляют румыны. Вы прекрасно знаете, что Транснистрия была аннексирована царской империей. В Траснистрии во времена аннексии большинство составляли румыны. Великий государственный деятель для того, чтобы пользоваться уважением и чтобы его голос был услышан во всем мире, должен отмежеваться от зла, совершенного представителями его народа в отдаленном или недавнем прошлом.
 Подумайте, господин Президент Владимир Путин и над этим предложением, и над преимуществами добрососедства между Российской Федерацией и Румынией, между Российской Федерацией и Европейским Союзом.
 Хай допоможе нам Бог!
 С наилучшими пожеланиями,
 Gheorghe Gavrilă Copil ( Георге Гаврилэ Копил),
 Председатель Общества культуры Бухарест-Кишинэу
 bucuresti.chisinau@gmail.com
 Dragi ucrainieni,
 Știm cu toții că sunteți într-o situație gravă și complicată. Planul Federației Ruse de a înconjura Ucraina din răsărit, din sud și din apus, de a o prinde ca într-un clește, reiese fără nici o îndoială prin faptul că Moscova nu renunță la Transnistria. Dacă Ucraina ar atenta la integritatea R. Moldova, încercând să ocupe Transnistria, există o mare probabilitate ca Federația Rusă să reacționeze în forță, ocupând sudul Basarabiei, ajungând astfel până la Transnistria, înglobând în Federația Rusă, Transnistria, răsăritul, sudul și apusul Ucrainei, ceea ce ar duce la o confruntare totală între Federația Rusă și Ucraina. După opinia noastră doar intrarea rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO poate stopa marele pericol care o amenință. Pentru salvarea poporului ucrainian de la nimicire, considerăm că Uniunea Europeană și NATO pot facilita intrarea rapidă a Ucrainei în U E și în NATO. Vă rugăm să citiți cu răbdare aceste rânduri, pentru a constata că acceptând propunerea noastră, nu aveți de pierdut nimic, numai de câștigat. Războiul poate fi evitat și Ucraina salvată. În partea de sud și de răsărit a Ucrainei trăiesc milioane de rusi. În partea de apus a Ucrainei, ucrainienii și-au păstrat aspectul etnic și când Ucraina se învecina cu România Mare, îl păstrează și azi în partea de răsărit a României (Basaarabia, Ținutul Herța, nordul Bucovinei) anexat de către URSS și alipit Ucrainei. Etnicitatea ucrainienilor se poate constata și pentru ucrainienii care trăiesc azi în România. E vorba de profilul sufletesc al românilor, de oameni prietenoși. Pentru a evita războiul, care ar pune în pericol existența poporului ucrainian, vă rugăm, să fiți cu luare a minte la propunrea noastră. Renunțați la partea de răsărit a României, cu o declarație clară, că aceasta nu aparține Ucrainei, ci României. În felul acesta considerăm că veți fi primiți cu prioritate și în UE. În UE granițele nu există, funcționează libera circulație a persoanei și vom trăi în bună pace, românii cu ucrainienii și poporul ucrainian va fi salvat de la un dezastru.
 Doamne ajută!
 Societatea Culturală București-Chișinău
 Gheorghe Gavrilă Copil, președinte
 bucuresti.chisinau@gmail.com

 Dear Ukrainians,
 We all know that you are in a serious and complicated situation. The Russian Federation Plan to encircle Ukraine in the east, the south and west, to catch it like a clamp, it is clear beyond doubt by the fact that Moscow does not give up Transnistria. If Ukraine endangers the integrity of Republic of Moldavia by trying to occupy Transnistria, there is a high probability that the Russian Federation will respond in force, occupying southern Bessarabia, thus reaching Transnistria, encompassing in the Russian Federation Transnistria and eastern, southern and western Ukraine, which would result in a total confrontation between the Russian Federation and Ukraine. In our opinion only the rapid admittance of Ukraine into the European Union and NATO can stop the great danger that threatens it. To save the Ukrainian people from destruction, we believe that the European Union and NATO can facilitate the rapid admission of Ukraine into the EU and NATO. Please read these lines patiently to see that, by accepting our proposal, you do not lose anything, you only win. The war can be avoided and Ukraine saved. In the south and east of Ukraine live millions of Russians. In the western part of Ukraine, Ukrainians kept their ethnic appearance back when Ukraine was bordered by the Big Romania, they keep it today in eastern Romania (Bessarabia, Herta, northern Bukovina) annexed by the USSR and included in Ukraine. Ethnicity can be observed at those Ukrainians living today in Romania. It's the spiritual profile of the Romanians: beeing people friendly. To avoid the war that would endanger the existence of the Ukrainian people, please, accept our proposal. Renounce the eastern part of Romania, with a clear statement that it does not belong to Ukraine, but Romania.Thus we believe that you will be received in the EU. In the EU there are no borders, but there is free movement of persons and everyone is living in peace, so the Ukrainian people will be saved from disaster.
 God help us!
 All the best,
 Cultural Society Bucharest- Kishinev
 Gheorghe Gavrila Copil, President
 bucuresti.chisinau@gmail.com
Chers Ukrainiens,
 Nous savons tous que vous êtes dans une situation grave et compliquée. Le plan de la Russie? Il est possible d'entourer l'Ukraine à l'est, le sud et l'ouest, l'attraper comme une pince. Il est donc clair hors de tout doute par le fait que Moscou ne renonce pas à la Transnistrie. Si l'Ukraine met en danger l'intégrité de Moldova, en essayant d'annexer la Transnistrie? Dans cette situation, il ya une forte probabilité que la Fédération de Russie de répondre en vigueur, envahissant le sud de la Bessarabie, atteignant ainsi la Transnistrie, englobant la Fédération de Russie, la Transnistrie, est, sud et ouest de l'Ukraine, ce qui aboutirait à une confrontation totale entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. À notre avis que l'entrée rapide de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN peut arrêter le grand danger qui menace. Pour éviter la destruction du peuple ukrainien, nous pensons que l'Union européenne et l'OTAN peuvent faciliter l'entrée rapide de l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN. Se il vous plaît lire ces lignes patiemment de voir que d'accepter notre proposition, vous ne perdez rien, tout à gagner. La guerre peut être évitée et l'Ukraine sauvé. Dans le sud et l'est de l'Ukraine millions de Russes vivent. Dans la partie occidentale de l'Ukraine, les Ukrainiens ont gardé leur apparence ethnique lorsque l'Ukraine est bordée par La Grande Roumanie, également garder aujourd'hui dans l'est de la Roumanie (Basaarabia, Herta, la Bucovine du Nord) annexée par l'URSS et attaché Ukraine. Et Ukrainiens vivant aujourd'hui en Roumanie conserve ethnicité. Ce est le profil spirituel des Roumains, les gens sympa. Pour éviter la guerre qui mettrait en danger l'existence du peuple ukrainien, se il vous plaît, de méditer, de prêter attention à notre proposition. Jeter la partie orientale de la Roumanie, avec une déclaration claire selon laquelle il ne appartient pas à l'Ukraine, mais la Roumanie. Ainsi, nous croyons que vous recevrez priorité dans l'UE. Dans l'UE, il n'y a pas de frontières, la libre circulation des personnes travailler et vivre en paix, Roumains et Ukrainiens surtout, le peuple ukrainien seront sauvés du désastre.
 Que Dieu nous aide!
 Société culturelle Bucarest-Chisinau
 Gheorghe Gavrilă Copil, président
 bucuresti.chisinau@gmail.com
Дорогие граждане Украины!
 Мы все знаем, что вы н Monsieur le Président Vladimir Putin,аходитесь в тяжелой и сложной ситуации. Планы Российской Федерации окружить Украину с востока, юга и запада, захватить ее в клещи исходят, безусловно, из факта, что Москва не отказывается от Транснистрии (Приднестровья).
 Если бы Украина посягнула на целостность Республики Молдова, попытавшись занять Транснистрию, существует большая вероятность силовой реакции Российской Федерации с оккупацией юга Бессарабии и достижением Транснистрии, поглотив таким образом в свой состав Транснистрию, юг и запад Украины, что привело бы к тотальной конфронтации между Российской Федерацией и Украиной.
 По нашему мнению, только скорейшее вхождение Украины в Европейский Союз и НАТО может остановить угрожающую ей большую опасность.
 Для спасения украинского народа от уничтожения, считаем, что Европейский Союз и НАТО могут упростить быстрое вхождение Украины в ЕС и НАТО.
 Просим внимательно прочитать эти строки, чтобы убедиться, что приняв во внимание наше предложение, вы ничего не потеряете, а только обретете. Войны можно будет избегнуть и Украине - спастись. На юге и востоке Украины живут миллионы русских. В западной части Украины украинцы сохраняли свою этническую идентичность и во времена, когда Украина соседствовала с Великой Румынией, сохраняют ее и сейчас в восточной части Румынии (Бессарабия, Уезд Герца, Северная Буковина), аннексированной СССР и прикрепленной к Украине. Украинская этническая идентичность наличествует и среди украинцев, проживающих ныне в Румынии. Речь идет о душевном отношении румын к дружественным людям.
 Чтобы избежать войны, которая поставила бы в опасность существование украинского народа, просим вас принять во внимание наше предложение. Откажитесь от восточной части Румынии с четкой декларацией, что она не принадлежит Украине, а Румынии. Таким образом, мы считаем, что вы будете приоритетно приняты в ЕС. В ЕС нет границ, здесь господствует свободное передвижение граждан, и мы будем жить в добром мире, румыны и украинцы, и украинский народ будет спасен от катастрофы.
 Хай допоможе нам Бог!
 Gheorghe Gavrilă Copil ( Георге Гаврилэ Копил),
 Председатель Общества культуры Бухарест-Кишинэу
 bucuresti.chisinau@gmail.com

… despre Gheorghe Gavrilă Copil

Video, Gheorghe Gavrilă Copil, dând iama prin birourile de la Moscova (după destrămarea URSS), cerând drepturile românilor:

 CONÏNUTUL VIDEO: Guvernul de la Moscova a fost de acord, în principiu, cu introducerea învățământului în limba română pentru românii (moldovenii) din Federația Rusă.Filmul și stenograma convorbirilor purtate de Președintele Societății Culturale București-Chișinău, d-l Gheorghe Gavrilă Copil, la Ministerul Învățământului al Republicii Federative Ruse, la Comitetul pentru Știință și Învățământ al Sovietului Suprem al RSFS Ruse, la Cabinetul Prim Vicepreședintelui Sovietului Suprem al RSFS Ruse (Moscova 7-9 august 1990).Ambasadorul României de la Moscova, vizionând filmul convorbirilor de la Guvernul Federației Ruse, a constatat că d-l Gheorghe Gavril Copil, nu a făcut nici o greșeală. Sesizând marea oportunitate pentru românii din Federația Rusă a hotârât să plece de-ndată la București pentru a informa personal oficialitățile române. La rugămintea d-lui Gheorghe Gavrilă Copil, a făcut o escală la Chișinău și a predat și oficialităților de aici o copie după acest film. Sosind în București, d-l Gheorghe Cavrilă Copil a fost invitat la Președenție, unde a fost primit de doi consilieri. La un moment dat aceștia i-au reproșat că nu trebuia să meargă la Guvernul Elțîn, ci la Mihail Gorbaciov. Guvernul Elțîn, instauratorul democrației în Federația rusă, Mihail Gorbaciov, liderul comunist al URSS. Gheorghe Gavrilă Copil, le-a răspuns că poate fi primit și de Mihail Gorbaciov. Le-a demonstrat că poate ajunge și la Mihail Gorbaciov, că poate fi primit în audiență de către acesta. Spre documentare, inclusiv stenograma, recomandăm lectura cărții Societatea Culturală București-Chișinău-documente, mărturisiri. După ce au aflat, au interupt audiența. Din nefericire după acestă primire de la Președenția României a rămas doar reproșul că d-l Gheorghe Gavrilă Copil nu trebuia să meargă la Guvernul Eltîn, Se ajunsese la un acord de principiu pentru învățământul în limba română pentru românii (moldovenii) din Federația Rusă, inclusiv pentru urmașii deportaților români (moldoveni), urmând o simplă formalitate, semnarea acordului între oficialităție de la Moscova și cele de la București. Primul ministru și Președintele României erau așteptați la Moscova pentru parafarea acestui acord. Primul ministru Petre Roman și președintele Ion Iliescu au refuzat să ia legătura cu guvernul Elțîn, atât în anul 1990, când mai exista URSS, dar și în anul următor, când URSS dispăruse. Guvernul Elțîn era în curs de mutare din clădirea Sovietului Suprem al URSS, mobilier pe coridoare, birouri ministeriale în formare, dar miniștri erau activ, guvernul funcționa, după cum se poate observa și în timpula acestor convorbiri...

Mărturisiri, documente

 „Reîntregirea României a fost posibilă în 1990, 1991. A fost o coordonată majoră a Revoluției Române. Cine s-a opus? Cine nu  s-a implicat, deși trebuia? Președintele României era d-l Ion Iliescu, iar prim-ministru, d-l Petre Roman. Trădătorii trăiesc printre noi. Cunoscând ce s-a întâmplat, vom fi mai uniți în cuget și simțiri. Reîntregirea teritorială a României este inevitabila! Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care o bună parte din România este încorporată în Ucraina, se încadrează în categoria celor mai grave crime la adresa umanității. Tratatul din 1996, dintre România și Ucraina, este profund inuman, autorii lui fiind complici la crimă la adresa umanității, cu toți cei vinovați de inițierea, redactarea, parafarea, aplicarea și menținerea consecințelor acestui pact, ei înșiși devenind și coautori la menținerea acestor consecințe. Este vorba de d-l Emil Constantinescu, pe atunci președintele României, de d-l Adrian Severin, pe atunci ministru de externe, de d-na  Zoe Petre, pe atunci șefa consilierilor prezidențiali s. a. Știați că în anul 1990, Federatia Rusă acceptase să instituționalizeze învățământul în Limba Română, în întreaga Federație Rusă, pentru urmașii deportaților și pentru ceilalți români, care, forțați de împrejurări, trăiesc departe de locurile natale? In România minoritățile sunt protejate, au învățământ în limba lor, românii noștri, din străinătate, nu. Atunci președinte al României era d-l Ion Iliescu, iar prim-ministru, d-l Petre Roman.”  – Gheorghe Gavrilă Copil

Gheorghe Gavrilă Copil despre „Anexarea Revoluției Române și a Podului de flori, de către casnicii Moscovei”

22 decembrie 1989

În ziua de 22 decembrie mă îndreptam spre Televiziune, când, în apropiere, m-au întâlnit Liviu Petrina și Aurel Dragoș Munteanu. Le-am răspuns că voi intra în clădire. M-au întrebat dacă pot să-i iau și pe dumnealor. Eram într-o mulțime de tineri. În fața noastră câteva grupuri de militari. Pentru a intra în clădire existau unele dificultăți. Da, poftiți. Mi s-a deschis un drum, un culoar. Surprins de felul în care am intrat, Liviu Petrina și azi mă mai întreabă, de ce mi s-a făcut loc prin mulțime, iar la intrare, la fel. După ce am intrat, ne-am despărțit. Am urcat la unul din etaje și am intrat într-o cameră de analiză a situațiilor de pe teren, din capitală. Și de comandă. Așa am perceput-o eu. Pe coridor, lângă ușă, Stark- cam de pază, cam restrictiv, dar s-a retras un pas, făcându-mi un gest cu mâna, că nu se opune. Am intrat. Asupra unor hărți erau aplecate mai multe persoane, civili și militari… Tot în această zi am scris, la propunerea lui Liviu Petrina, un articol pentru Renașterea.

Noaptea de 22 spre 23 decembrie

„În noaptea de 22 decembrie Liviu Petrina, Laura  Sigarteu, Iftene Pop, Ioan ALexandru, Ulvine Alexandru și Victor Negară, la inițiativa lui Liviu Petrina, au înființat Partidul Creștin Național Țărănesc și au scris Proclamația acestui partid. Ar fi vremea ca acest grup să facă mărturisiri. Membrii săi au dat dovadă de curaj și simț politic.

În noaptea de 22-23 decembrie am fost cu Liviu Petrina, la invitația acestuia, la o tipografie, unde s-a tipărit ziarul Renașterea, Jurnalul Comitetului Național de organizare a Partidului Creștin Național Țărănesc. Liviu Petrina, dusese deja materialele spre publicare. În primul nr. sunt cuprinse articolul Invierea, de M. Eminescu și poezia Plugarii, de Octavian Goga și materialele semnate de Ioan Alexandru, Liviu Petrina, Iftene Pop, preot prof. dr.  Constantin Galeriu, Gelu Bejenaru și Gheorghe Gavrilă Copil. Revoluția Română a fost o uriașă desfășurare de forțe cu caracter politic. A pune pe picioare un partid și a edita un ziar politic, fără a folosi vorbe mari, înseamnă maturitate politică. În jurul acestui partid s-a adunat Opoziția, fapt cunoscut, pe care nimeni nu l-a negat, ușor de probat, de reamintit. În primul nr. este scris:„Partidul Creștin Național Țărănesc s-a născut în focul jertfei pentru dreptate din 22 decembire. El este Partid Creștin Democrat“. Oamenii politici ai PNȚ, supraviețuitorii pușcăriilor comuniste, au venit, după câteva zile, la PCNȚ, care activa deja. În nr. 2 din Renașterea (Dreptatea încă nu reapăruse, încât Renașterea a devenit și organul de presă al PNȚ) este precizat, într-un comunicat: „În ședința comună extraordinară care a vut loc la 26 decembrie 1989 în București, constatându-se identitatea de doctrină și program dintre Partidul Creștin Național Țărănesc, forurile de conducere au hotărât ca denumirea partidului să fie: Partidul Național Țărănesc-Creștin Democrat“. Așa a ajuns PNȚ, partid al Revoluției Române, sau altfel spus, participant la Revoluția Română…”

23 decembrie

„Generalul Ștefan Gușe reacționează public, opunându-se intervenției armatei sovietice în România. Indiferent de controversata personalitate a generalului, în legătură cu desfășurarea Revoluției Române la Timișoara, cu tragediile care s-au întâmplat acolo, istoria va înregistra adevărul că intervenția publică a generalului a avut o mare greutate pentru România. Ne întrebăm până azi, de ce nume “sonore” de atunci, din timpul Revoluției, nu au făcut de îndată corp comun cu generalul Ștefan Gușe. Tot la un singur răspuns am rămas, pentru că solicitarea sprijinului militar din partea Moscovei a fost făcută de către “șef“, adică de către d-l Ion Iliescu. La Ambasada URSS ( ! ), într-o convorbire telefonică cu Moscova. Cei ce știu, de frică, tac și azi. Intervenția televizată a generalului Ștefan Gușe a fost receptată cu exactitate, ca o împotrivire la această solicitare și ca un avertisment dat Moscovei.

La reacția publică a gen. Ștefan Gușe, Moscova tăcea. Această tăcere  m-a determinat să resimt ziua de 23 decembrie, ca o zi extrem de grea pentru Revoluția Română. În ziua de 23 decembrie m-am adresat Moscovei, având în   vedere cea mai gravă amenințare care plana asupra României-invazia militară străină. Mesaj în numele Comitetului Național de Acțiune București-Chișinău Trecere Liberă. Pe releele de transmisie, în condiții pe care le voi evoca, s-au confundat CNABCTR cu Comitetul Național al PCNȚ.”

24 decembrie

„Răspunsul Moscovei la mesajul nostru a fost că nu va trimite trupe militare în România. Dar, înainte, despre transmiterea mesajului. În condiții dramatice. E timpul să vorbesc despre o eroină a Revoluției. Transmiterea mesajului a avut loc, cu întreruperi, în decurs de mai multe ore. După o altă tentativă, eșuată. În jurul clădirii (PTTR), pentru luarea acesteia sub control, se trăgea. Gloanțele pătrundeau și în clădire, dar, despre acest aspect, mărturisirile sunt la alții. Se tace. Cu toată frica și disperarea prin care trecea tânăra cu care eram în legătură, singură în clădire, a înțeles exact importanța mesajului nostru, reușind, de la transmiteri fragmentare, needificative, să-mi facă legătura cu Chișinăul, cu Frontul Popular din Moldova (Mare este Dumnezeu!), cu întreruperi și reluări, dar FPM reușise receptarea mesajului, pe care l-a retransmis imediat Congresului Deputaților Poporului al URSS, domnului Mihail Gorbaciov. Transmisionista noastră era expusă. Trecea pe o cale îngustă, dintre viață și moarte. Nu a abdicat de la datorie, pentru a se refugia în locurile din clădire de mai mare siguranță. A revenit de mai multe ori în locul de maximă expunere, doar de aici avea șansa de a reuși. Trebuia să reușească înainte de eventuala avariere a instalațiilor, sau de ocupare a poștei. În tânăra aceasta,  spiritul jertfelnic al Revoluției Române era viu! Cei care au încercat și au contribuit la anexarea Revoluției Române, din nefericire nu-și dau seama ce păcat mare au săvârșit. Mesajul a ajuns unde trebuia. Mihail Gorbaciov, într-o pauză a Congresului (La care se anula Pactul Molotov-Ribbentrop), îi invită la dumnealui pe deputații români basarabeni și le comunică faptul că a sosit un mesaj de la București. Îl avea, jumătate îndoit pe dosul palmei, jumătate în palmă. Le arătă jumătatea din palmă: Venirea armatei URSS în România este inoportună…”

— Vă comunic că nu vom trimite trupe în România.

„Bucuria deputaților români  a fost enormă. Amenințatea intervenției militare sovietice îi apăsase pe toți. Bravii noștri frați din Basarabia acționaseră și dumnealor. Mișcarea Democratică (devenită din luna mai 1989 FPM) ne aducea la cunoștință, de avertismentul dat Moscovei, și anume că românii din R. Moldova se vor așterne de vii în calea tancurilor sovietice, dacă acestea vor porni spre România. Dacă Revoluția Română are nevoie de ajutor, dacă România are nevoie de ajutor, dacă Bucureștiul, capitala tuturor românilor îi va chema, atunci ei, românii basarabeni, vor sări în ajutorul Patriei-Mame! În nici un caz armata sovietică! Tinerii căzuți în timpul Revoluției Române, eroina care a transmis mesajul, frații din Basarabia…

E momentul să evidențiez un alt aspect al convorbiri d-lui Mihail  Gorbaciov cu deputații români basarabeni. Mihail Gorbaciov, la modul conștient, prin viclenie, a îndurerat până azi poporul român. A contorsionat și a complicat relațiile dintre România, pe de o parte, iar de cealaltă parte fiind, azi, imperiul sovietic de apus (Ucraina) și Rusia. Partea paginii din palmă o arătase. Cea îndoită, pe dosul palmei, nu. Exact, în palmă, la vedere, păstrase fragmentul cu împotrivirea noastră la intervenția armată: „… Această Revoluție este făurită de noi. Suntem în stare să o ducem singuri până la capăt! Venirea trupelor Moscovei ar fi cu totul și cu totul inoportună…“ În dosul palmei:„…. Oamenii din R. D. Germană și R. F. Germană circulă în ambele sensuri, în mod absolut liber, fără pașaport, fără vize, fără taxe vamale… Moscova într-adevăr poate oferi democrației noastre cel mai de preț dar… România și RSS Moldovenească… libera circulație a cetățenilor celor două state. Efectul asupra întregului popor român ar fi extraordinar. Inima casei europene ar bate și aici, de la Tisa până pe malul de răsărit al Nistrului. Așa să ne ajute Dumnezeu!“ Bunul Dumnezeu pregătise cadrul și pentru Reîntregirea lină a României. Chiar la acel congres se anula Pactul Molotov-Ribbentrop. Și deputații Ucrainei, toți au votat pentru anularea tratatului, pentru declararea acestuia nul ab inițio. Ucraina, ca și Republica Moldova, încă nu erau state independente. Făceau parte din URSS. Ucraina își căuta aliați pentru a-și atinge idealul suprem, de libertate, de independență. Reîntregirea Germaniei era în plină desfășurare. La Chișinău, deputații români au văzut textul în întregime. Au declarat că dacă Mihail Gorbaciov nu le-ar fi ascuns cealaltă parte a mesajului, având în vedere enormul prestigiu al Revoluției Române, încă în plină desfășurare și că la congres se anula un Pact care afectase teritorial și România, ar fi avut posibilitatea să aducă, în fața tuturor deputaților și invitaților, și problema Reîntregirii României. Oare cu ce se ocupau tovarășii care urcaseră în fruntea Revoluției Române? Sărmanii… Ce povară grea au lăsat pe umerii poporului român! În confruntarea cu Mihail Gorbaciov reușiserăm să câștigăm un punct. Invadarea României nu mai avea loc. Mihail Gorbaciov aștepta a doua mutare, hotărât să nu mai cedeze. Noi, hotărâți să câștigăm! Azi, cei care neagă șansele Reîntregirii României, începând cu 1989 și continuând cu anii 1990 și 1991, sunt cei care au fost absenți de la datorie.

Mihail Gorbaciov: – Domnule Petru Lucinschi, cine este Gheorghe Gavrilă Copil?

„Că mesajul a avut un efect deosebit asupra lui Mihail Gorbaciov reiese și din faptul că deși șeful unui stat cu servicii secrete ramificate în întreaga lume și cu o participare chiar în timpul Revoluției Române, pentru plantarea la putere, în București, a KGB-iștilor români, nu știa ce forțe sunt în spatele acestui mesaj. Amploarea Revoluției depășise orice calcul. Petru Lucinschi: — Nu știu.

Ofițerii din Siguranța Statului Român, după preluarea puterii, în România, de către oamenii imperiului comunist, au fost martirizați. Străpunși în limbă și înălțați de ea, ca de o spânzurătoare. Iar ofițerii din armata română, din serviciile speciale, răstigniți. Unuia dintre ei i-am văzut urmele cuielor… iar azi văd poporul român răstignit, ca pe o cruce, pe albia Prutului! Din spiritul acestor martirizați ne tragem capacitatea de a acționa în problema Reîntregirii României. De a acționa neîntrerupt, până la împlinirea idealurilor noastre sfinte, indiferent de greutăți și de unele împrejurări potrivnice. Moscova, necunoscând forțele noastre – astfel de forțe nu pot fi niciodată învinse, nu pot fi identificate în întregime – a reacționat cu înțelepciune. Mihail Gorbaciov  a înțeles că e vorba de forța unui popor care era gata să acționeze pentru libertate și pentru Reîntregirea Țării.

Nimeni să nu se amăgească, nici un imperiu! Românii își vor reîntregi teritorial țara!”

O delegație din Basarabia

„…La puține zile după primirea mesajului de căre Mihail Gorbaciov, de-ndată după apariția întregului  text în presa de la Chișinău, au sosit în București, la sediul PNȚCD, Leonida Lari, Grigore Vieru și Nicolae Dabija, în mod special, după cum au mărturisit, să cunoască persoana care a reușit să-l determine pe Mihail Gorbaciov să declare că nu va trimte trupe în România, și totodată a deschis calea Reîntregiri României, în plină desfășurare a Revoluției Române, dar era clar că veniseră la un partid de la care sperau împlinirea unor sfinte idealuri naționale. Pentru aceștia, România, atunci, era reprezentată de PNȚCD, dovadă că la PNȚCD au sosit. Atunci, la întâia întâlnire, cu adânci conotații politice, dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, pe cei trei români basarabeni i-am întrebat, în public, dacă doresc să candideze pentru Parlamentul României. Surprinși până în adâncurile lor rănite de ocupantul sovietic, au tresărit, luminându-se la față, într-un răspuns nerostit, dar receptat ca pozitiv, fiind aplaudați de cei de față.”

Cu Alexandru Paleologu

„În una din zilele dinainte de Crăciun, l-am întâlnit în  mulțimea care înconjura Televiziunea, pe d-l Alexandru Paleologu, cu care ne-am îndepărtat la pas domol, la cererea dumnealui, deoarece mulțimea îl deranja (ca să folosesc un cuvânt blând), mărturisire care m-a contrariat și întristat. Îl cunoșteam de dinainte de Revoluție. Paleologu este un om bun. Are o inimă caldă, intuiește bine oamenii, are încredere în ei. Cultivă relațiile elegante, oferind primul din noblețea ce ar trebui să caracterizeze orice persoană.  Mi-a făcut plăcere să-l reîntâlnesc și am preferat să rețin, acum, în scris minutele acelea, cu toată contrarietatea lor.”

Ion Iliescu

„Pe data de 26 decembrie ne adresam, printr-o scrisoare deschisă, Către Frontul Salvării Naționale: “Oamenii din R. F. Germania și R. D. Germană circulă în mabele sensuri, în mod absolut liber, fără pașaport, fără vize, fără taxe vamale… A intrat Consiliul FNS în legătură cu Guvernul RSS Moldovenești, pentru a se ajunge să se legifereze o astfel de lege, la timp?“ Nu ne-a răspuns niciodată. În problema Reîntregirii României nu cunoaștem nici un răspuns, în afară de cel contra Reîntregirii, dat peste un an, domnului Mihail Gorbaciov, cînd va semna Tratatul cu URSS, recunoscând granițele URSS.”

Noi, hotărâți să învingem!

Domnului Mihail Gorbaciov, Congresului Deputaților Poporului al URSS– scrisoare deschisă din 30 decembrie 1989. Spre edificare, un citat:

„Celei mai grele probleme umanitare europene, i s-a găsit o soluție salutară… germanii circulă în ambele sensuri, în mod absolut liber, fără vize, fără taxe. România își are o R. D. Germană a sa. E vorba de RSS Moldovenească… Se știe că românii din Bucovina de nord și din întreaga Basarabie au suferit cele mai cumplite nenorociri care se pot abate asupra unui popor: deportări, întemnițări, interzicerea cultivării în limba proprie, implantarea de coloniști pe pământul său, etc… Ceea ce este valabil pentru germani, în nici un caz nu se poate refuza unui alt popor. Chiar fără cazul Germaniei, poporul român are dreptul la acestă reparație morală… Acum, când pământul României este udat din belșug de sângele martirilor Revoluției… am descoperit, spre uimirea noastră, o altă dictatură, a vechiului regim stalinist din Uniunea Sovietică, dictatură care mai acționează dureros asupra poporului român. Nu mai suntem în stare să mai trăim sub lanțurile niciunei dictaturi. Proverbiala răbdare a românilor a luat sfârșit. Sute de mii de români suntem gata să pornim spre Prut, cu flori, în întâmpinarea fraților noștri de la răsărit de Prut. Nici o forță internă, nici un glas și nici o forță străină nu ne pot opri… nimănui nu-i mai este îngăduit să mai chinuie acest popor. Se știe că revolta noastră a început la Chișinău, a continuat la Timișoara, adevărată placă turnantă de sânge, de unde a cuprins întreaga țară, izbucnind, de nestăvilit, ca un vulcan… Credem că guvernele României și RSS Moldovenești pot onora această cerere a poporului român până pe data de 9 Mai, ziua proclamării Independenței de stat a României.“

Pentru a doua oară Moscova răspunde pozitiv la cererile noastre

„Moscova îl trimite în România pe domnul Eduard Sevardnadze, ministrul de externe al URSS, care sosește la București în ziua de 6 ianuarie 1990, unde rostește răspunsul din partea conducerii, URSS: „Am discutat acest aspect și la nivelul cel mai înalt vor începe o serie de convorbiri în legătură cu regimul de graniță, astfel încât oamenii din România și RSS Moldoveneasă să poată avea, fără dificultăți, contacte.“ Numai că oficialitățile statale din România au ignorat trenul istoric al Reîntregirii României, care se oprise în stație, pentru anii 1990 și 1991.”

În urma răspunsului Moscovei s-au suspendat demonstrațiile

Domnului Petru Lucinschi, Prim-secretar al CC al PC din RSS Moldoveneascăscrisoare deschisă din 14 ianuarie 1990:

„În urma răspunsului primit din partea Moscovei, prin domnul Eduard Sevardnadze, am renunțat la demonstrații în sprijinul liberei treceri peste Prut. Nu mai este cazul să subliniem că astfel de demonstrații odată pornite, nu mai pot fi oprite… Moldovenii dintre Prut și Carpați sunt la un pas de a ieși în stradă. Transilvănenii la fel. Marșul național cu flori, în întâmpinarea fraților noștri de peste Prut, nu vom fi în stare să îl oprim. Și nici nu dorim“. Tovarășii dependenți de Moscova or fi răsuflat ușurați. Orice activitate amânată e posibil să nu mai poată fi realuată.

Mai bine mort decât trădător!

„Securiștii KGB-iști din Securitate, din Guvernul Comunist, din PCR, din instituțiile de cultură, din Radioteleviziune, etc., își frecau mâinile a satisfacție. Păi dacă URSS nu e deranjată, dumnealor au șansa să se stabilizeze la Putere și încă sub asigurarea Moscovei! Că astfel de forțe oculte acționau atunci se știe, dar tac și azi. Dar de tăcut tac și deținuții politici cu mulți ani de pușcărie. Doar puțini au făcut adevărate mărturisiri și doar aceștia nu mai au azi sufletul după gratii! Tovarășii în civil din mai vechile echipe de anchetă și torționare, sau cei din anii de dinainte de Revoluție, de supraveghere și atenționare, că în țara aceasta nimeni nu mișcă, totul este sub control, au lăsat urme mai adânci decât se crede. Și semnatarul acestor rânduri a avut un astfel de ofițer, care, după cei douăzeci de ani de dinainte de Revoluție, i-a mai apărut în cale. Și ca să nu socot că e o simplă întâmplare fără tâlc, mi s-a postat chiar în holul blocului în care locuiesc și la 4-5 ani după revoluție! Doamne ce nebunie, unii români îi urmăreau, până la Revoluție, pe alți români, în loc să-i supravegheze pe KGB-iști și pe urmașii acestora, iar după Revoluție unii, în reprofilare orientativă, din comuniști sadea, se drapară în democrați. Nu a lipsit mult să-și sfâșie hainele și să-și pună cenușă-n cap, spre a fi crezuți. Numai că sunt din marea grupare a foștilor, care au acționat împotriva Opoziției, cu o brutalitate nediferită de vremile în care floarea intectualității românești a fost închisă și nimicită. Opoziția era formată din puținii supraviețuitori. Pănă acum Opoziția striga că tovarășii subțiază dosarele extrăgâng documentele care i-ar dovedi pe opresori. Acum, după ce au ajuns la guvernare, ar urma să fie subțiate de declarațiile opresaților?! Se știe că foștii deținuți politici, sub teroarea fizică și psihică au fost constrânși să dea tot felul de declarații, cu consecințe grave pentru alte persoane. Unii au  devenit informatori. Nemărturisind adevărul mai sunt și azi întemnițați. De aceea se opun ca dosarele să devină o simplă bibliotecă publică. Ce jalnic! Dar eu știu că au fost și buni români înainte de Revoluție și în structurile  statului autoritar. Îi știu, îi cunosc pe unii buni români din rândurile foștilor deținuți politici. Forța represivă, de la instaurarea comunismului în România, până la Revoluție, a lăsat urme adânci și în unii și în alții. Nu absolutizăm, nu generalizăm. Deținem date întristătoare în legătură cu incapacitatea de angajare, după Revoluție, pentru Reîntregirea Țării, din rândurile ambelor categorii, în situații favorabile, gata create. Frica de URSS a funcționat față de cei din fostele structuri comuniste de stat, cu rețelele de KGB-iști din aceste structuri, iar pentru foștii deținuți politici, în urma bătăilor pe care le-au primit, după gratii, de la vechile rețele KGB, de la părinții celor din noile rețele. Problema dosarelor este o problemă națională, care dacă nu este rezolvată prin totalul acces la ele, va lăsa o pată de umbră în sufletul acestui minunat popor. Doar scriitorii, prin harul lor dat de Bunul Dumnezeu, vor plonja în adâncimile nevăzute și vor restatua în lumină ceea ce  Opoziția de ieri, acum Puterea, încearcă să mușamalizeze! După ce au oprit accesul la dosare, acum îl limitează. De ce am scris aceste rânduri? Pentru că în acest context a trebuit să acționăm. În aceste condiții a trebuit să reluăm activitatea de masă în problema Reîntregirii României și să ne desfășurăm activitatea în cei zece ani, de la revoluție până azi. Mai bine mort decât trădător. Trădare de țară înseamnă și neangajarea în astfel de activități.”

Prutul lacrimilor noastre să-l acperim cu flori

„Comitetul Național de Acțiune București-Chișinău, pe data de 21 ianuarie 1990 se transformă în Societatea Culturală București-Chișinău, care obține statutul de persoană juridică pe data de 14 februarie. Constatându-se că oficialitățile de la București sunt absente de la procesul Reîntregirii României, cu încurajarea Cerului, a bunilor și străbunilor, s-a descins la organizarea uneia din cele mai prestigioase acțiuni naționale, reîntregitoare de țară, Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori, păstrând astfel, la zi, șansele reîntregirii.

S-au stabilit contacte cu oamenii de încredere de pe întregul teritoriu al României. La răsărit de Prut, de organizarea acțiunii Prutul lacrimilor noastre s-a ocupat Frontul popular din Moldova. FPM făcea parte tot din Opoziție. Primul apel, Prutul lacrimilor noastre…, a apărut pe data de 15 februarie. Și acum, doar câteva mărturisiri din pregătirile pentru trecerea în trombă a peste un milion de români peste granița de la Prut. Din cele mai puțin cunoscute, sau deloc.”

Armata română sesizase marea șansă istorică a Reîntregirii României

„Trebuie să recunosc că ofițerii armatei române au reacționat cu demnitate, fără ezitare, față de marșul Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori. Nu există îndoială că la vârf, din FSN, nu se controla în întregime armata română. Bătălia pentru îndepărtarea generalului KGB din fruntea armatei, condusă de forțele democratice din cadrul armatei (CADA), își atinsese țelul. Acesta a fost îndepărtat. Împreună cu ofițerii de graniță ai armatei române am stabilit toate punctele pentru trecerea graniței, unde, unitățile române de grăniceri au luat toate măsurile ce se impuneau! Dacă de la înălțimea conducerii politice a României se tremura și se supravegheau cu groază pregătirile și inevitabila trecere a acestei granițe, trase de sovietici în interiorul României, armata română de graniță s-a pus de îndată, cu frățietate și profesionalism, la dispoziția voinței naționale. Iar armata de graniță face parte dintr-un tot unitar, Armata României. Am avut întâlniri cu ofițeri superiori ai Armatei Române, în orașele dinspre graniță, întâlniri la unitățile militare, apoi în public, pentru buna organizare a acțiunii de-a lungul întregii granițe, unde era desfășurată și armata URSS. La întâlnirea publică de la Iași, din partea Frontului Popular din Moldova, au participat domnii Iurie Roșca și Sergiu Burcă. S-a obținut și aprobarea Mitropoliei Moldovei și Sucevei, pentru oficierea serviciului divin pe malurile Prutului. Deci și Biserica Ortodoxă Română a răspuns pozitiv, jertfelnic, la solicitările noastre. Nu există îndoială că Mitropolia Moldovei și Sucevei anunțase Patriarhia de solicitările noastre. Secretariatul Patriarhiei, prin preoții care au fost alături de noi, luase cunoștință de aceste solicitări, aducându-le la cunoștința Părintelui Patriarh.”

Armata sovietică va reacționa împotriva celor care vor încălca granița URSS

Au existat și momente extrem de critice. Întâlnirea semantarului acestor rânduri cu comandanți ai Armatei URSS, întâlnire convenită între părți, s-a desfășurat în termeni acceptabili, dar reacția dură a domnului Mihail Gorbaciov nu poate fi trecută cu vederea. Șeful URSS, prin agențiile de presă comunică lumii că Armata URSS nu va îngădui nimănui să-i încalce granița. Nu ne-am lăsat impresionați. Noi nu încălcam granița unui stat străin, ci treceam de pe un mal al unui râu din interiorul României, pe celălalt mal! Trecerea în trombă a unui milion de români peste Prut era inevitabilă.

Scrisori deschise adresate șefilor de state cu granița pe Prut

„Ne-am adresat domnilor Petru Lucinschi, Vladimir Ivașco (Ucraina) și domnului Ion Iliescu, comunicându-le că trecem Prutul. Cităm din scrisorea deschisă adresată d-lui Petru Lucinschi: „Pe data de 6 mai… aproximativ un milion de romîni vor podi cu flori rana pricinuită prin granița impusă în 1940, când… a fost anexată ultimativ, de către URSS, Basarabia, apoi, în același an și în același context, Bucovina de nord… Fiii poporului român de o parte și de alta a graniței, nu s-au văzut de zeci de ani, sau nu se cunosc deloc…”.

Ne-am adresat și URSS?

Acum, nu. Lăsăm comentariile pe seama politologilor. Ca să nu se creeze nici un fel de îndoieli, precizăm că toate documentele la care ne referim în aceaste consemnări au fost publicate în presă la vremea respectivă (a se vedea la sfârșitul acestei cărți).

Republica Democrată Germană a României

„Apelul Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori, apăruse în multe din ziarele de pe cele două maluri ale Prutului, uneori prin reluare, inclusiv, la zi, în ultimul nr. al publicației Frontului Popular din Moldova, de dinaintea trecerii Prutului. Cităm din acest apel, semnat de Gheorghe Gavril Copil, președintele Societății Culturale București-Chișinău: „Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, Bucovina de nord și județele din sudul Basarabiei sunt Republica Democrată Germană a României.“

Mihail Gorbaciov renunțase la reacția Armatei Sovietice. Opinia Publică nu aflase. Nici noi nu știam. Cine știa?

Românii, Revoluția Română, câștigaseră a treia oară în fața Moscovei. Spiritul întregitor de țară de la Alba Iulia plutea peste ape.

Răspunsul la întrebarea din acest subtitlu îl lăsăm să-l identifice cititorii.

Acum e acum. Apare “organizatorul “Podului de flori

Victor Crăciun, Liga Culturală și Congresele Spiritualitații Românești

Victor Crăciun, Liga Culturală și Congresele Spiritualitații Românești

„Într-una din aceste zile mă întâlnește d-l Victor Crăciun, prim-vicepreședintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, ca din întâmplare, pe stradă. Lucra la Radioteleviziunea din București. Domnia Sa își exprimă dorința de a se alătura acțiunii Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori. Acțiunea noastră era deschisă tuturor românilor. Și-a exprimat dorința să trimită delegați din partea Ligii  la centrele de organizare a trecerii Prutului. Am acceptat. Așa, la Iași, prof. Mihai Avădanei, președintele Filialei Iași a Societății Culturale București-Chișinău, persoana care răspundea de acest centru de organizare, l-a primit chiar pe fiul d-lui Victor Crăciun. La atât s-a redus, la un singur om, participarea Ligii la Organizarea Podului de flori! Desigur, cititorii se întreabă cum de am fost indus în eroare de acest om. Simplu. Nu-l prea văzusem de mulți ani. Îmi fusese lector, sau asistent la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași. Activa la nivel de grupă. A abuzat de relația sacră dintre profesori și studenți. De unde să știu ce zăcea în sufeltul său? De ceea ce punea la cale? De ceea ce era pus la cale? Și că dumnealui era executantul unor planuri oculte?

Gheorghe Gavrilă Copil este un om periculos

„Prof. Victor Crăciun m-a întrebat unde voi fi de 6 mai, în ziua trecerii Prutului. I-am răspuns că acolo undeva fi cea mai mare cotă de risc, la Ungheni. Trenuri pline cu bravii români urmau să sosească la Iași din diverse părți de țară. Apoi, de la Iași, la Ungheni. A fost marea mea greșeală. Se știa unde voi fi. Acum gândesc așa. Pe ziua de 6 mai, la Iași, sunt avertizat, la modul confidențial, că de la București, de sus, a fost transmisă o informație pentru slugărniciții Puterii KGB-iste din Iași, care acum erau activați pînă la nivelui informatorilor de rând: Gheorghe Gavrilă Copil este un om extrem de periculos. Dar despre așa ceva, altădată…”

Ion Pogorilovschi

Prof. Victor Crăciun și-a exprimat dorința să fie printre delegații de la Albița. N-am avut nimic împotrivă. M-a întrebat cine este din partea Societății Culturale București-Chișinău. I-am răspuns că un om de mare bun simț, un om distins, cercetător de excepție, un om căruia sovieticii i-au nimicit familia, tatăl rămânând pe malul anexat de URSS, iar el, mama și surorile, pe malul de dincoace și că nu a reușit să-și vadă tatăl, iar sora, pentru că a încercat, a făcut pușcărie… Cine? Ion Pogorilovschi. Victor Crăciun s-a înroșit ca un rac și ne mai putând răbda tensiunea dumnealui interioară a scăpat un nu, apoi, atenuând, a spus, bâlbâindu-se, că ar fi bine să fie altcineva. Atunci trebuia să rup legătura cu acest om. Timpul presa. M-a întrebat dacă putea să meargă la Chișinău… Desigur.„

Frontul Popular din Moldova

La Chișinău urma ca apelul Prutul lacrimilor noastre să-l acoperim cu flori să apară într-o ediție specială a ziarului FPM, cu un text într-o redactare comună, la care FPM avea tot dreptul, conform contribuției sale la această activitate, timp de o jumătate de an, din chiar timpul Revoluției Române. Și cu ultimele date tehnice, la stabilirea cărora FPM a conlucrat de la bun început, printre care, localitățile de trecere peste Prut, etc. (preluate în Apelul „lucrat“ de Victor Crăciun). Acest ultim apel ar fi fost semnat, în ordine, de FPM, de Societatea Culturală București-Chișinău, de asociațiile afiliate Frontului și, pe ultimul loc, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, care, la drept vorbind, nu a contribuit cu nimic la această activitate. Și totuși prim-vicepreședintele ei, Victor Crăciun, a desfășurat o activitate, la Chișinău, cu un profesionalism care până azi ne cutremură, o activitate frauduloasă. Acest ultim apel având în frunte FPM l-am fi reprodus și în presa din București (unde  a apărut cel „lucrat“ de Victor Crăciun). Reîntregirea  României este un act politic. Ea nu se poate realiza fără un partid politic, iar atunci FPM era singurul partid politic unionist din Republica Moldova și România. Încă nu avea majoritatea parlamentară, dar era cel mai puternic partid din Opoziția de la Chișinău. Cu atât mai evidentă și mai gravă ne apare lucrătura antiromânească pusă la cale și finalizată de forțele KGB-iste din București, în frunte cu șefii lor de la Kremlin.

Victor Crăciun—Ion Iliescu

Victor Crăciun

Victor Crăciun

„În grabă mare d-l Victor Crăciun se îndreaptă spre Cotroceni, la d-l Ion Iliescu să-i spună. Oare ce să-i spună? Că a reușit să se infiltreze în activitatea Societății Culturale București-Chișinău.

Domnul Victor Crăciun a acționat conform indicațiilor primite de la domnul Ion Iliescu?

Domnul Victor Crăciun a acționat conform indicațiilor primite de la Ambasada URSS?

Domnul Victor Crăciun a acționat conform indicațiilor unor ofițeri cu care a conlucrat? Sau la indicațiile tuturor? Sigur este că oricare ofițer sovietic din serviciile secrete KGB ar fi acționat și ar fi vorbit ca și dumnealui. Profesional, conform ordinelor șefilor săi de la Moscova.”

Abuzând de buna credință a fraților de la Chișinău

„Înainte de a merge la Chișinău, d-l Victor Crăciun a fost la d-l Ion Iliescu. Înainte de a merge la d-l Ion Iliescu, aflând că urma să mă prezint la Părintele Patriarh Teoctist, a reacționat cu rapiditate:— La Părintele Patriarh eu mă duc! Și s-a dus și la Părintele Patriarh!

Ajungând la Chișinău a abuzat de buna credință a fraților de acolo, erijându-se în delegat de la București, din partea domnului Gheorghe Gavrilă Copil, personal. Delegat, delegat, dar ce fel de delegat? Doar nu îl mandatase G. G. Copil să săvârșească frauda la care s-a pretat! Pentru așa ceva îl delegase, îl mandatase altcineva. Fraților, începu a grăi Victor Crăciun, nu trebuie să-i supărăm pe sovietici. Ascultați-mă pe mine. Știu ce zic. Nu uitați, îl reprezint pe domnul Gheorghe Gavrilă Copil. Tebuie să facem noul apel. Iată, avem în față toate documentele Comitetului Național de Acțiune București-Chișinău Trecere Liberă, cât și ale Societății Culturale București-Chișinău. Să păstrăm spiritul lor. La lucru fraților. Nu mai este timp de pierdut. Nici un minut. Și au lucrat frații de la Chișinău, cu febrilitate, la un apel care respecta doar în aparență textul și spiritul documentelor noastre. Abilul Victor Crăciun i-a îmbrobodit pe toți.”

Smirna! Panimaieș?!

„Câteva  modificari sau omiteri se strecoară în noul apel, care, toate, coroborate, ne dovedesc că nu a fost întâmplătoare.

1) În loc de Prutul lacrimilor noastre…, Podul de flori.

2) Aliniatul din apelul original, mobilizator și de succes, în raportul dintre Revoluția Română și Moscova, că RSS Moldovenească, Bucovina de nord și județele din sudul Basarabiei sunt R. D. Germană a României, este eliminat în întregime.

3) Sintagma Prutul lacrimilor noastre, atât de mobilizatoare, cu trimitere la Octavian Goga și la nevoia de Unire, este eliminată, dar d-l Victor Crăciun simțind că se cam desconspiră, introduce în interiorul noului apel expresia „Prutul răbdării noastre“.

4) Victor Crăciun abuzează scandalos de buna credință a fraților de peste Prut, încât în noul apel se introduce fraza (Negru pe alb!): „Nu se va ține nici un discurs, nu se vor afișa lozinci, nu va fi lansat nici un apel.“ Tovarășe Victor Crăciun! Nici Moscova nu s-a așteptat la un astfel de rezultat al misiunii D-voastră! Întâlniți-vă la Prut, cu pumnul în gură! Smirna!

5) Și pentru ca totul să pară firesc, în noul apel se poate citi: „Este ceea ce s-a supus atenției domnului Mihail Gorbaciov… de Gheorghe Gavrilă Copil, în care s-a sugerat obiectivul acțiunii noastre de azi.“ A cui? Doar „organizatorii“, de acum, erau alții. Organizatorul, omul din față, era altul!”

Iurie Roșca

„Victor Crăciun, versat, tranșează rezolvarea unei situații extraordinare, prin telefon. Victor Crăciun: — Domnule Iurie Roșca apelul e gata. A  lucrat la el toată elita. Sunt aici lângă mine. Ascultați. Și-i citește câteva paragrafe. Iurie Roșca are o scăpărare. O observație. Victor Crăciun: — Este acceptată. Se mai schimbă câteva amabilități la telefon, apoi Victor Crăciun, subit întrerupe convorbirea. Victor Crăciun, către frații din Chișinău, de lângă dânsul: — Ați văzut fraților?! Și Iurie Roșca este de acord! Domnule Victor Crăciun, cu ce a fost de acord? Cu felul cum s-a înserat în text observația dumnealui. Ați întrebat: Acum e bine? Da, a răspuns Iurie Roșca, în sensul că observația dumnealui este exprimată exact. Că este de acord cu noua formulare. Dar, după ce ați pus receptorul jos, ați extins acordul lui Iurie Roșca pentru tot apelul și pentru semnarea lui. Gata fraților, degrabă, să fie publicat! Nu mai pierdem timpul! Gata! Și gata a fost! Eu plec de îndată la cine trebuie!”

Victor Crăciun-Petru Lucinschi

„În grabă mare Victor Crăciun se îndreaptă spre sediul Partidului Comunist din RSS Moldovenească, la domnul Petru Lucinschi, Primul secretar al CC al PC, să-i spună. Oare ce să-i spună?”

Șah-mat

„Apariția noului apel a fost un adevărat șah-mat pentru Frontul Popular din Moldova și pentru Societatea Culturală București-Chișinău. Nu se mai putea face nimic. Organizatorul Podului de flori: Liga Culturală… d-l Victor Crăciun în persoană. Din condei, într-un anume fel, situația trecuse sub controlul Moscovei și al unor pământeni de-ai noștri cu sufletul kremlinizat. Redusese la tăcere Frontul Popular din Moldova, singura forță politică unionistă participantă în permanență la organizarea acestei activități. Acesta a fost țelul Moscovei. Pe care și l-a atins prin calul troian Victor Crăciun. Eram perpleși, revoltați, dar nu mai puteam face nimic. L-am prevenit însă pe Victor Crăciun, că va veni și ceasul adevărului. Cu mulțumirea misiunii îndeplinite în deplasare, revine la București, unde…”

La București, Victor Crăciun, mai face una, de pomină

„Anunță în scris toate ambasadele din București că Liga Culturală pentru Uniunea Românilor de Pretutindeni este organizatoarea Podului de flori. Nici un cuvânt despre Front sau București-Chișinău.

Numai un om care a ascultat de niște comandanți a putut face tot ce a făcut dumnealui. Altfel ar fi vorba de ceva maladiv, de pofta de a fi în față… Nebunie în toată legea. S-a atentat grav la imaginea țării. Ambasadele știau de toată activitatea noastră, activitate publică. Nu numai ambasadele, ci întreaga suflare românească și opinia publică internațională. Nu s-a gândit domnul Victor Crăciun că este român? Că prestigiul unei țării depinde de caracterul fiilor săi? Peste câteva săptămâni, tot întregului popor român i s-a mai aplicat o grea lovitură: Mineriada. Imaginea țării a suferit enorm, și chipul ei mai este cernit și azi.”

Telegramele de la Ungheni, din seara zilei de 6 mai

„La sfârșitul zilei de 6 mai ne-am simțit obligați să comunicăm gândurile noastre unor șefi de state. Au fost transmise telegrame domnilor Mircea Snegur, Mihail Gorbaciov, Petru Lucinschi, Vladimir Ivascenco (Ucraina) și domnului Ion Hadârcă, Președintele Sfatului Frontului Popular din Moldova. Telegramele au fost redactate împreună cu delegații Frontului Popular din Moldova de la acest punct de trecere a graniței, dar, din motivele evocate până acum, nu le-au putut semna, ele fiind transmise doar în numele Societății Culturale București-Chișinău. Desigur ar fi prea mult să le reținem în contextul acestor pagini pe toate, dar vom selecta din câteva, încât cititorii să fie informați și să aibă elementele de evaluare. Pentru că vom reproduce și declarațiile d-lui Victor Crăciun, făcute tot de la fața locului, de pe graniță, la Albița, tot pe 6 mai.”

Domnului Mircea Snegur, Președintele Sovietului Suprem al Republicii Moldovenești:

„După zeci de ani de grea suferință, un popor despărțit de o graniță abuzivă și-a dobândit posibilitatea, timp de câteva ore, de a se revedea și îmbrățișa. Orele acestea trebuie să devină ani, secole, eternitate. Românii bucovineni și basarabeni și cei de la apus de Prut, suntem un singur trup viu, poporul român. Rana deschisă prin Tratatul Hitler-Stalin din 1939, conform căruia Basarabia a fost anexată, în 1940, anexare extinsă și asupra Bucovinei de nord, este o ofensă adusă întregii lumi civilizate… granița de pe Prut, un adevărat zid al Berlinului…”

Domnului Mihail Gorbaciov, președintele URSS:

„Este de netăgăduit că venind în întâmpinarea nevoilor fiilor poporului român… de a petrece împreună fie și numai ore… Moscova de azi recunoașe gravele prejudicii aduse poporului român prin Tratatul Hitler-Stalin, din1939 conform căruia Basarabia a fost anexată în 1940, anexare extinsă și asupra Bucovinei de nord…“

Domnului Vladimir Ivașenko:

„… Se știe că Ucraina nu are nici o vină de faptul că Basarabia a fost anexată, în 1940, conform Tratatului Hitler-Stalin, din 1939, anexiune  extinsă și asupra Bucovinei de nord. Moscova urmărind să își extindă stăpânirea până la Dunăre, nu avea cum să includă acest teritoriu Rusiei, deoarece între România și Rusia se află Ucraina. La fel a procedat și cu Bucovina de nord, pentru a-și extinde stăpânirea pănâ la granița cu Cehoslovacia, în inima Europei. Vremile noi ale adevărului, aduc poporul român și ucrainian, în fața celor mai stabile relații de prietenie și bună vecinătate“.

Cititorii pot constata că aceste telegrame au respectat textul și spiritul documentelor Societății Cultrale București-Chișinău. Formularea „anexiune extinsă și asupra Bucovinei de nord“ aparține delegaților FPM…

 

Ce a declarat Victor Crăciun, „organizatorul“ ?

Domnul Victor Crăciun și reprezentanții guvernului din Chișinău au avut acces la Televiziune. Firesc, veți spune. Dar, Podul de flori încăpuse pe alte mâini… Iar Televiziunea din București și Chișinău era sub controlul moscovizaților.

1) Victor Crăciun pe canalele TV (Atunci și după): — „Unirea va avea loc peste un număr de ani.” Observați diferența dintre Spiritul Reunificator de până acum și mutarea, de către Victor Crăciun, a idealului activității noastre, în viitor. Moscova, răsufla ușurată.
2) Victor Crăciun în atenția Agenției TASS, referindu-se la acțiunea Podul de flori: „Victor Crăciun... a arătat că ea nu urmărește nici un scop politic. Acum când în România și URSS se desfășoară procese de înnoire, dispar multe din obstacolele aflate în calea comunicării între locuitorii zonelor de graniță, din cele două țări.
Victor Crăciun

Victor Crăciun

Așa ar fi vorbit și un ofițer KGB sovietic. Reîntregirea Țării este un act politic! Și, pentru numele lui Dumnezeu, Revoluția Română nu a acționat pentru a dispare obstacolele de la granița dintre România și URSS! Ca să nu mai spunem că un mic troc, un mic comerț se practică și peste granițele altor țări. Aici este vorba de o graniță din interiorul României. În această știre, a Agenției TASS, se poate observa, totuși, o anume prudență, scriindu-se despre Victor Crăciun, ca de unul din organizatori.

Curat lăutărie KGB-istă

Ministrul de externe de atunci, al României, declară Agenției FRANCE PRESS că Podul de flori „constituie o inițiativă particulară“. Adică e problema lui Gheorghe Gavrilă Copil și atât. Cutremurătoare opinie, din partea unui membru al guvernului!

Associated Press: ” Liderii FSN și ai PNL, partid de opoziție, au subliniat că se încearcă numai extinderea relațiilor culturale cu cei de dincolo de graniță. Dar vigoarea naționalismului renăscut era tangibilă duminecă, atunci când a fost deschis podul de la Ungheni, pentru a permite românilor să treacă în partea cealaltă”.

Nu spuneau adevărul de frica lui Gorbaciov, să nu își piardă scaunele? Ce erau dumnealor, lideri peste scaune, sau ai unei țări? Cât privește PNL, ce fel de partid de “opoziție “ a fost, știu toți românii.

ROMPRES-Telex din București-O nouâ publicație românească cere alipirea Moldovei Sovietice ( Articol semnat de Toth Erzsebet în ziarul ungar MAGYAR NEMZET): “Articolul  Misterul Europei răsăritene, din revista Mileniun III, consideră că după unificarea celor două state germane este inevitabilă unificarea Moldovei Sovietice cu România. Comitetul de acțiune București-Chișinău, încă înaintea vizitei lui Sevardnadze, la începutul anului, a cerut în mod deschis această unire, având în vedere că și România este împărțită în două, având și ea “RDG”-ul ei”: Moldova Sovietică”. Ultima știre, după cum se poate constat, nu face parte din taraf.

Cam ce fel de “inițiativă particulară” a fost, ne lămurește Agenția Reuter: circa un milion de români au trecut duminecă în Uniunea Sovietică, reunindu-se, după 45 de ani, cu moldovenii de pe celălalt mal al Prutului. Nici această știre nu face parte din taraf.

 

Aprobarea dată de Kremlin

 

Kremlinul a aprobat participarea oficialităților de la Chișinău la Podul de flori. Delegatul oficialilor de la Chișinău, care a venit cu aprobarea de la Moscova, a fost Ministrul Culturii, domnul Ion Ungureanu. Despre ea s-a aflat, câți au aflat, abia pe 7 mai. Noi nu știam nimic de această aprobare. Dumneavoastră, iubiți cititori, cine credeți că știa? Cine și-a exprimat dorința de a fi la Albița? De ce la Albița? Pentru că aici vor fi prezenți și oficialii de la Chișinău…

 

Podul de flori

 

Cei care bănuiesc că noul titlu, de Podul de flori îi aparține lui Victor Crăciun, se înșală. El apare des în documentele Societății Culturale București-Chișinău. Așa și în scrisoarea deschisă către domnul Petru Lucinschi; „Pe data de 6 mai… aproximativ un milion  de români… vor podi cu flori rana pricinuită de granița impusă…“

De  asemeni în scrisoarea deschisă adresată d-lui Vladimir Ivasco, prim secretar al  CC al PC din RSS Ucraina: „Românii din România vor podi cu flori apele Prutului… Același pod cu flori, din Prut, va înainta spre Dunăre“. Denumirea de Podul de flori se pare că a fost rostită de un frate din Chișinău, în timpul alcătuirii ultimului apel. Iar Victor Crăciun, cu viclenia-i de care a dat dovadă, a insistat ca această expresie să fie noua denumire a acestei activități. Sau poate că a rostit-o dânsul, dar, din nefericire, nu a reușit să contribuie onorabil, cu nimic, pentru evenimentul de la Prut.

Ce păcat că domnul Victor Crăciun nu a rămas la activitățile desfășurate de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, la întâlnirile cu scriitorii din R. Moldova și din nordul Bucovinei și la așezarea unor busturi ale lui Mihai Eminescu la răsărit de Prut. Ne făcând doar așa ceva, a creat suspiciuni și asupra altor rosturi ale preumblărilor dumnealui printre românii de la răsărit de Prut.

Eliminarea FPM a avut o motivație politică. Făcea parte din Opoziția din R. Moldova. Și cei de la FPM și noi, de la SCBC eram tot din Opoziție.

Societatea Culturală București-Chișinău / Gheorghe Gavrilă Copil prin România Breaking News

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.